Job 16

1                  ויען איוב ויאמר

2  שמעתי כאלה רבות    מנחמי עמל כלכם

3  הקץ לדברי-רוח    או מה-ימריצך כי תענה

4  גם אנכי—    ככם אדברה

לו יש נפשכם תחת נפשי—    אחבירה עליכם במלים

ואניעה עליכם    במו ראשי

5  אאמצכם במו-פי    וניד שפתי יחשך

6  אם-אדברה לא-יחשך כאבי    ואחדלה מה-מני יהלך

7  אך-עתה הלאני    השמות כל-עדתי

8  ותקמטני לעד היה    ויקם בי כחשי בפני יענה

9  אפו טרף וישטמני—חרק עלי בשניו    צרי ילטש עיניו לי

10  פערו עלי בפיהם—בחרפה הכו לחיי    יחד עלי יתמלאון

11  יסגירני אל אל עויל    ועל-ידי רשעים ירטני

12  שלו הייתי ויפרפרני—    ואחז בערפי ויפצפצני

ויקימני לו    למטרה

13  יסבו עלי רביו—    יפלח כליותי ולא יחמל

ישפך לארץ    מררתי

14  יפרצני פרץ על-פני-פרץ    ירץ עלי כגבור

15  שק תפרתי עלי גלדי    ועללתי בעפר קרני

16  פני חמרמרה (חמרמרו) מני-בכי    ועל עפעפי צלמות

17  על לא-חמס בכפי    ותפלתי זכה

18  ארץ אל-תכסי דמי    ואל-יהי מקום לזעקתי

19  גם-עתה הנה-בשמים עדי    ושהדי במרמים

20  מליצי רעי    אל-אלוה דלפה עיני

21  ויוכח לגבר עם-אלוה    ובן-אדם לרעהו

22  כי-שנות מספר יאתיו    וארח לא-אשוב אהלך

Copyright information for Alep