Job 2

1ויהי היום—ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתכם להתיצב על יהוה
2ויאמר יהוה אל השטן אי מזה תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה
3ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב—כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם
4ויען השטן את יהוה ויאמר  עור בעד עור וכל אשר לאיש—יתן בעד נפשו
5אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו—אם לא אל פניך יברכך
6ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך  אך את נפשו שמר
7ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד (ועד) קדקדו
8ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר
9ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת
10ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי—גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו  {פ}

11וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו
12וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה
13וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר—כי ראו כי גדל הכאב מאד

Copyright information for Alep