Job 22

                  ויען אליפז התמני ויאמר

  הלאל יסכן-גבר—    כי-יסכן עלימו משכיל

  החפץ לשדי כי תצדק    ואם-בצע כי-תתם דרכיך

  המיראתך יכיחך    יבוא עמך במשפט

  הלא רעתך רבה    ואין-קץ לעונתיך

  כי-תחבל אחיך חנם    ובגדי ערומים תפשיט

  לא-מים עיף תשקה    ומרעב תמנע-לחם

  ואיש זרוע לו הארץ    ונשוא פנים ישב בה

  אלמנות שלחת ריקם    וזרעות יתמים ידכא

10   על-כן סביבותיך פחים    ויבהלך פחד פתאם

11   או-חשך לא-תראה    ושפעת-מים תכסך

12   הלא-אלוה גבה שמים    וראה ראש כוכבים כי-רמו

13   ואמרת מה-ידע אל    הבעד ערפל ישפוט

14   עבים סתר-לו ולא יראה    וחוג שמים יתהלך

15   הארח עולם תשמור—    אשר דרכו מתי-און

16   אשר-קמטו ולא-עת    נהר יוצק יסודם

17   האמרים לאל סור ממנו    ומה-יפעל שדי למו

18   והוא מלא בתיהם טוב    ועצת רשעים רחקה מני

19   יראו צדיקים וישמחו    ונקי ילעג-למו

20   אם-לא נכחד קימנו    ויתרם אכלה אש

21   הסכן-נא עמו ושלם    בהם תבואתך טובה

22   קח-נא מפיו תורה    ושים אמריו בלבבך

23   אם-תשוב עד-שדי תבנה    תרחיק עולה מאהלך

24   ושית-על-עפר בצר    ובצור נחלים אופיר

25   והיה שדי בצריך    וכסף תועפות לך

26   כי-אז על-שדי תתענג    ותשא אל-אלוה פניך

27   תעתיר אליו וישמעך    ונדריך תשלם

28   ותגזר-אמר ויקם לך    ועל-דרכיך נגה אור

29   כי-השפילו ותאמר גוה    ושח עינים יושע

30   ימלט אי-נקי    ונמלט בבר כפיך

Copyright information for Alep