Job 22

1                  ויען אליפז התמני ויאמר

2  הלאל יסכן-גבר—    כי-יסכן עלימו משכיל

3  החפץ לשדי כי תצדק    ואם-בצע כי-תתם דרכיך

4  המיראתך יכיחך    יבוא עמך במשפט

5  הלא רעתך רבה    ואין-קץ לעונתיך

6  כי-תחבל אחיך חנם    ובגדי ערומים תפשיט

7  לא-מים עיף תשקה    ומרעב תמנע-לחם

8  ואיש זרוע לו הארץ    ונשוא פנים ישב בה

9  אלמנות שלחת ריקם    וזרעות יתמים ידכא

10  על-כן סביבותיך פחים    ויבהלך פחד פתאם

11  או-חשך לא-תראה    ושפעת-מים תכסך

12  הלא-אלוה גבה שמים    וראה ראש כוכבים כי-רמו

13  ואמרת מה-ידע אל    הבעד ערפל ישפוט

14  עבים סתר-לו ולא יראה    וחוג שמים יתהלך

15  הארח עולם תשמור—    אשר דרכו מתי-און

16  אשר-קמטו ולא-עת    נהר יוצק יסודם

17  האמרים לאל סור ממנו    ומה-יפעל שדי למו

18  והוא מלא בתיהם טוב    ועצת רשעים רחקה מני

19  יראו צדיקים וישמחו    ונקי ילעג-למו

20  אם-לא נכחד קימנו    ויתרם אכלה אש

21  הסכן-נא עמו ושלם    בהם תבואתך טובה

22  קח-נא מפיו תורה    ושים אמריו בלבבך

23  אם-תשוב עד-שדי תבנה    תרחיק עולה מאהלך

24  ושית-על-עפר בצר    ובצור נחלים אופיר

25  והיה שדי בצריך    וכסף תועפות לך

26  כי-אז על-שדי תתענג    ותשא אל-אלוה פניך

27  תעתיר אליו וישמעך    ונדריך תשלם

28  ותגזר-אמר ויקם לך    ועל-דרכיך נגה אור

29  כי-השפילו ותאמר גוה    ושח עינים יושע

30  ימלט אי-נקי    ונמלט בבר כפיך

Copyright information for Alep