Job 24

1  מדוע—משדי לא-נצפנו עתים    וידעו לא-חזו ימיו

2  גבלות ישיגו    עדר גזלו וירעו

3  חמור יתומים ינהגו    יחבלו שור אלמנה

4  יטו אבינים מדרך    יחד חבאו עניי-ארץ

5  הן פראים במדבר—    יצאו בפעלם משחרי לטרף

ערבה לו לחם    לנערים

6  בשדה בלילו יקצירו (יקצורו)    וכרם רשע ילקשו

7  ערום ילינו מבלי לבוש    ואין כסות בקרה

8  מזרם הרים ירטבו    ומבלי מחסה חבקו-צור

9  יגזלו משד יתום    ועל-עני יחבלו

10  ערום הלכו בלי לבוש    ורעבים נשאו עמר

11  בין-שורתם יצהירו    יקבים דרכו ויצמאו

12  מעיר מתים ינאקו—    ונפש-חללים תשוע

ואלוה    לא-ישים תפלה

13  המה היו—במרדי-אור    לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו

14  לאור יקום רוצח—יקטל-עני ואביון    ובלילה יהי כגנב

15  ועין נאף שמרה נשף לאמר—    לא-תשורני עין

וסתר פנים    ישים

16  חתר בחשך בתים    יומם חתמו-למו לא-ידעו אור

17  כי יחדו בקר למו צלמות    כי-יכיר בלהות צלמות

18  קל-הוא על-פני-מים—    תקלל חלקתם בארץ

לא-יפנה    דרך כרמים

19  ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג    שאול חטאו

20  ישכחהו רחם מתקו רמה—    עוד לא-יזכר

ותשבר כעץ    עולה

21  רעה עקרה לא תלד    ואלמנה לא ייטיב

22  ומשך אבירים בכחו    יקום ולא-יאמין בחיין

23  יתן-לו לבטח וישען    ועיניהו על-דרכיהם

24  רומו מעט ואיננו    והמכו ככל יקפצון

וכראש שבלת    ימלו

25  ואם-לא אפו מי יכזיבני    וישם לאל מלתי

Copyright information for Alep