Job 28

  כי יש לכסף מוצא    ומקום לזהב יזקו

  ברזל מעפר יקח    ואבן יצוק נחושה

  קץ שם לחשך ולכל-תכלית הוא חוקר    אבן אפל וצלמות

  פרץ נחל מעם-גר—הנשכחים מני-רגל    דלו מאנוש נעו

  ארץ—ממנה יצא-לחם    ותחתיה נהפך כמו-אש

  מקום-ספיר אבניה    ועפרת זהב לו

  נתיב לא-ידעו עיט    ולא שזפתו עין איה

  לא-הדריכוהו בני-שחץ    לא-עדה עליו שחל

  בחלמיש שלח ידו    הפך משרש הרים

10   בצורות יארים בקע    וכל-יקר ראתה עינו

11   מבכי נהרות חבש    ותעלמה יצא אור

12   והחכמה מאין תמצא    ואי זה מקום בינה

13   לא-ידע אנוש ערכה    ולא תמצא בארץ החיים

14   תהום אמר לא בי-היא    וים אמר אין עמדי

15   לא-יתן סגור תחתיה    ולא ישקל כסף מחירה

16   לא-תסלה בכתם אופיר    בשהם יקר וספיר

17   לא-יערכנה זהב וזכוכית    ותמורתה כלי-פז

18   ראמות וגביש לא יזכר    ומשך חכמה מפנינים

19   לא-יערכנה פטדת-כוש    בכתם טהור לא תסלה

20   והחכמה מאין תבוא    ואי זה מקום בינה

21   ונעלמה מעיני כל-חי    ומעוף השמים נסתרה

22   אבדון ומות אמרו    באזנינו שמענו שמעה

23   אלהים הבין דרכה    והוא ידע את-מקומה

24   כי-הוא לקצות-הארץ יביט    תחת כל-השמים יראה

25   לעשות לרוח משקל    ומים תכן במדה

26   בעשתו למטר חק    ודרך לחזיז קלות

27   אז ראה ויספרה    הכינה וגם-חקרה

28   ויאמר לאדם—הן יראת אדני היא חכמה    וסור מרע בינה

Copyright information for Alep