Job 28

1  כי יש לכסף מוצא    ומקום לזהב יזקו

2  ברזל מעפר יקח    ואבן יצוק נחושה

3  קץ שם לחשך ולכל-תכלית הוא חוקר    אבן אפל וצלמות

4  פרץ נחל מעם-גר—הנשכחים מני-רגל    דלו מאנוש נעו

5  ארץ—ממנה יצא-לחם    ותחתיה נהפך כמו-אש

6  מקום-ספיר אבניה    ועפרת זהב לו

7  נתיב לא-ידעו עיט    ולא שזפתו עין איה

8  לא-הדריכוהו בני-שחץ    לא-עדה עליו שחל

9  בחלמיש שלח ידו    הפך משרש הרים

10  בצורות יארים בקע    וכל-יקר ראתה עינו

11  מבכי נהרות חבש    ותעלמה יצא אור

12  והחכמה מאין תמצא    ואי זה מקום בינה

13  לא-ידע אנוש ערכה    ולא תמצא בארץ החיים

14  תהום אמר לא בי-היא    וים אמר אין עמדי

15  לא-יתן סגור תחתיה    ולא ישקל כסף מחירה

16  לא-תסלה בכתם אופיר    בשהם יקר וספיר

17  לא-יערכנה זהב וזכוכית    ותמורתה כלי-פז

18  ראמות וגביש לא יזכר    ומשך חכמה מפנינים

19  לא-יערכנה פטדת-כוש    בכתם טהור לא תסלה

20  והחכמה מאין תבוא    ואי זה מקום בינה

21  ונעלמה מעיני כל-חי    ומעוף השמים נסתרה

22  אבדון ומות אמרו    באזנינו שמענו שמעה

23  אלהים הבין דרכה    והוא ידע את-מקומה

24  כי-הוא לקצות-הארץ יביט    תחת כל-השמים יראה

25  לעשות לרוח משקל    ומים תכן במדה

26  בעשתו למטר חק    ודרך לחזיז קלות

27  אז ראה ויספרה    הכינה וגם-חקרה

28  ויאמר לאדם—הן יראת אדני היא חכמה    וסור מרע בינה

Copyright information for Alep