Job 31

1  ברית כרתי לעיני    ומה אתבונן על-בתולה

2  ומה חלק אלוה ממעל    ונחלת שדי ממרמים

3  הלא-איד לעול    ונכר לפעלי און

4  הלא-הוא יראה דרכי    וכל-צעדי יספור

5  אם-הלכתי עם-שוא    ותחש על-מרמה רגלי

6  ישקלני במאזני-צדק    וידע אלוה תמתי

7  אם תטה אשרי    מני הדרך

ואחר עיני הלך לבי    ובכפי דבק מאום

8  אזרעה ואחר יאכל    וצאצאי ישרשו

9  אם-נפתה לבי על-אשה    ועל-פתח רעי ארבתי

10  תטחן לאחר אשתי    ועליה יכרעון אחרין

11  כי-הוא (היא) זמה    והיא (והוא) עון פלילים

12  כי אש היא עד-אבדון תאכל    ובכל-תבואתי תשרש

13  אם-אמאס—משפט עבדי ואמתי    ברבם עמדי

14  ומה אעשה כי-יקום אל    וכי-יפקד מה אשיבנו

15  הלא-בבטן עשני עשהו    ויכננו ברחם אחד

16  אם-אמנע מחפץ דלים    ועיני אלמנה אכלה

17  ואכל פתי לבדי    ולא-אכל יתום ממנה

18  כי מנעורי גדלני כאב    ומבטן אמי אנחנה

19  אם-אראה אובד מבלי לבוש    ואין כסות לאביון

20  אם-לא ברכוני חלצו    ומגז כבשי יתחמם

21  אם-הניפותי על-יתום ידי    כי-אראה בשער עזרתי

22  כתפי משכמה תפול    ואזרעי מקנה תשבר

23  כי פחד אלי איד אל    ומשאתו לא אוכל

24  אם-שמתי זהב כסלי    ולכתם אמרתי מבטחי

25  אם-אשמח כי-רב חילי    וכי-כביר מצאה ידי

26  אם-אראה אור כי יהל    וירח יקר הלך

27  ויפת בסתר לבי    ותשק ידי לפי

28  גם-הוא עון פלילי    כי-כחשתי לאל ממעל

29  אם-אשמח בפיד משנאי    והתעררתי כי-מצאו רע

30  ולא-נתתי לחטא חכי—    לשאל באלה נפשו

31  אם-לא אמרו מתי אהלי    מי-יתן מבשרו לא נשבע

32  בחוץ לא-ילין גר    דלתי לארח אפתח

33  אם-כסיתי כאדם פשעי—    לטמון בחבי עוני

34  כי אערוץ המון רבה—    ובוז-משפחות יחתני

ואדם    לא-אצא פתח

35  מי יתן-לי שמע לי—    הן-תוי שדי יענני

וספר כתב    איש ריבי

36  אם-לא על-שכמי אשאנו    אענדנו עטרות לי

37  מספר צעדי אגידנו    כמו-נגיד אקרבנו

38  אם-עלי אדמתי תזעק    ויחד תלמיה יבכיון

39  אם-כחה אכלתי בלי-כסף    ונפש בעליה הפחתי

40  תחת חטה יצא חוח—ותחת-שערה באשה    תמו דברי איוב

Copyright information for Alep