Job 31

  ברית כרתי לעיני    ומה אתבונן על-בתולה

  ומה חלק אלוה ממעל    ונחלת שדי ממרמים

  הלא-איד לעול    ונכר לפעלי און

  הלא-הוא יראה דרכי    וכל-צעדי יספור

  אם-הלכתי עם-שוא    ותחש על-מרמה רגלי

  ישקלני במאזני-צדק    וידע אלוה תמתי

  אם תטה אשרי    מני הדרך

ואחר עיני הלך לבי    ובכפי דבק מאום

  אזרעה ואחר יאכל    וצאצאי ישרשו

  אם-נפתה לבי על-אשה    ועל-פתח רעי ארבתי

10   תטחן לאחר אשתי    ועליה יכרעון אחרין

11   כי-הוא (היא) זמה    והיא (והוא) עון פלילים

12   כי אש היא עד-אבדון תאכל    ובכל-תבואתי תשרש

13   אם-אמאס—משפט עבדי ואמתי    ברבם עמדי

14   ומה אעשה כי-יקום אל    וכי-יפקד מה אשיבנו

15   הלא-בבטן עשני עשהו    ויכננו ברחם אחד

16   אם-אמנע מחפץ דלים    ועיני אלמנה אכלה

17   ואכל פתי לבדי    ולא-אכל יתום ממנה

18   כי מנעורי גדלני כאב    ומבטן אמי אנחנה

19   אם-אראה אובד מבלי לבוש    ואין כסות לאביון

20   אם-לא ברכוני חלצו    ומגז כבשי יתחמם

21   אם-הניפותי על-יתום ידי    כי-אראה בשער עזרתי

22   כתפי משכמה תפול    ואזרעי מקנה תשבר

23   כי פחד אלי איד אל    ומשאתו לא אוכל

24   אם-שמתי זהב כסלי    ולכתם אמרתי מבטחי

25   אם-אשמח כי-רב חילי    וכי-כביר מצאה ידי

26   אם-אראה אור כי יהל    וירח יקר הלך

27   ויפת בסתר לבי    ותשק ידי לפי

28   גם-הוא עון פלילי    כי-כחשתי לאל ממעל

29   אם-אשמח בפיד משנאי    והתעררתי כי-מצאו רע

30   ולא-נתתי לחטא חכי—    לשאל באלה נפשו

31   אם-לא אמרו מתי אהלי    מי-יתן מבשרו לא נשבע

32   בחוץ לא-ילין גר    דלתי לארח אפתח

33   אם-כסיתי כאדם פשעי—    לטמון בחבי עוני

34   כי אערוץ המון רבה—    ובוז-משפחות יחתני

ואדם    לא-אצא פתח

35   מי יתן-לי שמע לי—    הן-תוי שדי יענני

וספר כתב    איש ריבי

36   אם-לא על-שכמי אשאנו    אענדנו עטרות לי

37   מספר צעדי אגידנו    כמו-נגיד אקרבנו

38   אם-עלי אדמתי תזעק    ויחד תלמיה יבכיון

39   אם-כחה אכלתי בלי-כסף    ונפש בעליה הפחתי

40   תחת חטה יצא חוח—ותחת-שערה באשה    תמו דברי איוב

Copyright information for Alep