Job 33

1  ואולם—שמע-נא איוב מלי    וכל-דברי האזינה

2  הנה-נא פתחתי פי    דברה לשוני בחכי

3  ישר-לבי אמרי    ודעת שפתי ברור מללו

4  רוח-אל עשתני    ונשמת שדי תחיני

5  אם-תוכל השיבני    ערכה לפני התיצבה

6  הן-אני כפיך לאל    מחמר קרצתי גם-אני

7  הנה אמתי לא תבעתך    ואכפי עליך לא-יכבד

8  אך אמרת באזני    וקול מלין אשמע

9  זך אני בלי-פשע    חף אנכי ולא עון לי

10  הן תנואות עלי ימצא    יחשבני לאויב לו

11  ישם בסד רגלי    ישמר כל-ארחתי

12  הן-זאת לא-צדקת אענך    כי-ירבה אלוה מאנוש

13  מדוע אליו ריבות    כי כל-דבריו לא יענה

14  כי-באחת ידבר-אל    ובשתים לא ישורנה

15  בחלום חזיון לילה—בנפל תרדמה על-אנשים    בתנומות עלי משכב

16  אז יגלה אזן אנשים    ובמסרם יחתם

17  להסיר אדם מעשה    וגוה מגבר יכסה

18  יחשך נפשו מני-שחת    וחיתו מעבר בשלח

19  והוכח במכאוב על-משכבו    וריב (ורוב) עצמיו אתן

20  וזהמתו חיתו לחם    ונפשו מאכל תאוה

21  יכל בשרו מראי    ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו

22  ותקרב לשחת נפשו    וחיתו לממתים

23  אם-יש עליו מלאך—מליץ אחד מני-אלף    להגיד לאדם ישרו

24  ויחננו—ויאמר פדעהו מרדת שחת    מצאתי כפר

25  רטפש בשרו מנער    ישוב לימי עלומיו

26  יעתר אל-אלוה וירצהו    וירא פניו בתרועה

וישב לאנוש    צדקתו

27  ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי    ולא-שוה לי

28  פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת    וחיתי (וחיתו) באור תראה

29  הן-כל-אלה יפעל-אל—    פעמים שלוש עם-גבר

30  להשיב נפשו מני-שחת—    לאור באור החיים

31  הקשב איוב שמע-לי    החרש ואנכי אדבר

32  אם-יש-מלין השיבני    דבר כי-חפצתי צדקך

33  אם-אין אתה שמע-לי    החרש ואאלפך חכמה

Copyright information for Alep