Job 33

  ואולם—שמע-נא איוב מלי    וכל-דברי האזינה

  הנה-נא פתחתי פי    דברה לשוני בחכי

  ישר-לבי אמרי    ודעת שפתי ברור מללו

  רוח-אל עשתני    ונשמת שדי תחיני

  אם-תוכל השיבני    ערכה לפני התיצבה

  הן-אני כפיך לאל    מחמר קרצתי גם-אני

  הנה אמתי לא תבעתך    ואכפי עליך לא-יכבד

  אך אמרת באזני    וקול מלין אשמע

  זך אני בלי-פשע    חף אנכי ולא עון לי

10   הן תנואות עלי ימצא    יחשבני לאויב לו

11   ישם בסד רגלי    ישמר כל-ארחתי

12   הן-זאת לא-צדקת אענך    כי-ירבה אלוה מאנוש

13   מדוע אליו ריבות    כי כל-דבריו לא יענה

14   כי-באחת ידבר-אל    ובשתים לא ישורנה

15   בחלום חזיון לילה—בנפל תרדמה על-אנשים    בתנומות עלי משכב

16   אז יגלה אזן אנשים    ובמסרם יחתם

17   להסיר אדם מעשה    וגוה מגבר יכסה

18   יחשך נפשו מני-שחת    וחיתו מעבר בשלח

19   והוכח במכאוב על-משכבו    וריב (ורוב) עצמיו אתן

20   וזהמתו חיתו לחם    ונפשו מאכל תאוה

21   יכל בשרו מראי    ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו

22   ותקרב לשחת נפשו    וחיתו לממתים

23   אם-יש עליו מלאך—מליץ אחד מני-אלף    להגיד לאדם ישרו

24   ויחננו—ויאמר פדעהו מרדת שחת    מצאתי כפר

25   רטפש בשרו מנער    ישוב לימי עלומיו

26   יעתר אל-אלוה וירצהו    וירא פניו בתרועה

וישב לאנוש    צדקתו

27   ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי    ולא-שוה לי

28   פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת    וחיתי (וחיתו) באור תראה

29   הן-כל-אלה יפעל-אל—    פעמים שלוש עם-גבר

30   להשיב נפשו מני-שחת—    לאור באור החיים

31   הקשב איוב שמע-לי    החרש ואנכי אדבר

32   אם-יש-מלין השיבני    דבר כי-חפצתי צדקך

33   אם-אין אתה שמע-לי    החרש ואאלפך חכמה

Copyright information for Alep