Job 34

1                  ויען אליהוא ויאמר

2  שמעו חכמים מלי    וידעים האזינו לי

3  כי-אזן מלין תבחן    וחך יטעם לאכל

4  משפט נבחרה-לנו    נדעה בינינו מה-טוב

5  כי-אמר איוב צדקתי    ואל הסיר משפטי

6  על-משפטי אכזב    אנוש חצי בלי-פשע

7  מי-גבר כאיוב    ישתה-לעג כמים

8  וארח לחברה עם-פעלי און    וללכת עם-אנשי-רשע

9  כי-אמר לא יסכן-גבר—    ברצתו עם-אלהים

10  לכן אנשי לבב—    שמעו-לי

חללה לאל מרשע    ושדי מעול

11  כי פעל אדם ישלם-לו    וכארח איש ימצאנו

12  אף-אמנם אל לא-ירשיע    ושדי לא-יעות משפט

13  מי-פקד עליו ארצה    ומי שם תבל כלה

14  אם-ישים אליו לבו    רוחו ונשמתו אליו יאסף

15  יגוע כל-בשר יחד    ואדם על-עפר ישוב

16  ואם-בינה שמעה-זאת    האזינה לקול מלי

17  האף שונא משפט יחבוש    ואם-צדיק כביר תרשיע

18  האמר למלך בליעל—    רשע אל-נדיבים

19  אשר לא-נשא פני שרים    ולא נכר-שוע לפני-דל

כי-מעשה ידיו    כלם

20  רגע ימתו—    וחצות לילה

יגעשו עם ויעברו    ויסירו אביר לא ביד

21  כי-עיניו על-דרכי-איש    וכל-צעדיו יראה

22  אין-חשך ואין צלמות—    להסתר שם פעלי און

23  כי לא על-איש ישים עוד—    להלך אל-אל במשפט

24  ירע כבירים לא-חקר    ויעמד אחרים תחתם

25  לכן—יכיר מעבדיהם    והפך לילה וידכאו

26  תחת-רשעים ספקם—    במקום ראים

27  אשר על-כן סרו מאחריו    וכל-דרכיו לא השכילו

28  להביא עליו צעקת-דל    וצעקת עניים ישמע

29  והוא ישקט ומי ירשע—    ויסתר פנים ומי ישורנו

ועל-גוי ועל-אדם    יחד

30  ממלך אדם חנף—    ממקשי עם

31  כי-אל-אל האמר נשאתי—    לא אחבל

32  בלעדי אחזה אתה הרני    אם-עול פעלתי לא אסיף

33  המעמך ישלמנה כי-מאסת—כי-אתה תבחר ולא-אני    ומה-ידעת דבר

34  אנשי לבב יאמרו לי    וגבר חכם שמע לי

35  איוב לא-בדעת ידבר    ודבריו לא בהשכיל

36  אבי—יבחן איוב עד-נצח    על-תשבת באנשי-און

37  כי יסיף על-חטאתו פשע בינינו יספוק    וירב אמריו לאל

Copyright information for Alep