Job 34

                  ויען אליהוא ויאמר

  שמעו חכמים מלי    וידעים האזינו לי

  כי-אזן מלין תבחן    וחך יטעם לאכל

  משפט נבחרה-לנו    נדעה בינינו מה-טוב

  כי-אמר איוב צדקתי    ואל הסיר משפטי

  על-משפטי אכזב    אנוש חצי בלי-פשע

  מי-גבר כאיוב    ישתה-לעג כמים

  וארח לחברה עם-פעלי און    וללכת עם-אנשי-רשע

  כי-אמר לא יסכן-גבר—    ברצתו עם-אלהים

10   לכן אנשי לבב—    שמעו-לי

חללה לאל מרשע    ושדי מעול

11   כי פעל אדם ישלם-לו    וכארח איש ימצאנו

12   אף-אמנם אל לא-ירשיע    ושדי לא-יעות משפט

13   מי-פקד עליו ארצה    ומי שם תבל כלה

14   אם-ישים אליו לבו    רוחו ונשמתו אליו יאסף

15   יגוע כל-בשר יחד    ואדם על-עפר ישוב

16   ואם-בינה שמעה-זאת    האזינה לקול מלי

17   האף שונא משפט יחבוש    ואם-צדיק כביר תרשיע

18   האמר למלך בליעל—    רשע אל-נדיבים

19   אשר לא-נשא פני שרים    ולא נכר-שוע לפני-דל

כי-מעשה ידיו    כלם

20   רגע ימתו—    וחצות לילה

יגעשו עם ויעברו    ויסירו אביר לא ביד

21   כי-עיניו על-דרכי-איש    וכל-צעדיו יראה

22   אין-חשך ואין צלמות—    להסתר שם פעלי און

23   כי לא על-איש ישים עוד—    להלך אל-אל במשפט

24   ירע כבירים לא-חקר    ויעמד אחרים תחתם

25   לכן—יכיר מעבדיהם    והפך לילה וידכאו

26   תחת-רשעים ספקם—    במקום ראים

27   אשר על-כן סרו מאחריו    וכל-דרכיו לא השכילו

28   להביא עליו צעקת-דל    וצעקת עניים ישמע

29   והוא ישקט ומי ירשע—    ויסתר פנים ומי ישורנו

ועל-גוי ועל-אדם    יחד

30   ממלך אדם חנף—    ממקשי עם

31   כי-אל-אל האמר נשאתי—    לא אחבל

32   בלעדי אחזה אתה הרני    אם-עול פעלתי לא אסיף

33   המעמך ישלמנה כי-מאסת—כי-אתה תבחר ולא-אני    ומה-ידעת דבר

34   אנשי לבב יאמרו לי    וגבר חכם שמע לי

35   איוב לא-בדעת ידבר    ודבריו לא בהשכיל

36   אבי—יבחן איוב עד-נצח    על-תשבת באנשי-און

37   כי יסיף על-חטאתו פשע בינינו יספוק    וירב אמריו לאל

Copyright information for Alep