Job 35

1                  ויען אליהו ויאמר

2  הזאת חשבת למשפט    אמרת צדקי מאל

3  כי-תאמר מה-יסכן-לך    מה-אעיל מחטאתי

4  אני אשיבך מלין—    ואת-רעיך עמך

5  הבט שמים וראה    ושור שחקים גבהו ממך

6  אם-חטאת מה-תפעל-בו    ורבו פשעיך מה-תעשה-לו

7  אם-צדקת מה-תתן-לו    או מה-מידך יקח

8  לאיש-כמוך רשעך    ולבן-אדם צדקתך

9  מרב עשוקים יזעיקו    ישועו מזרוע רבים

10  ולא-אמר—איה אלוה עשי    נתן זמרות בלילה

11  מלפנו מבהמות ארץ    ומעוף השמים יחכמנו

12  שם יצעקו ולא יענה—    מפני גאון רעים

13  אך-שוא לא-ישמע אל    ושדי לא ישורנה

14  אף כי-תאמר לא תשורנו    דין לפניו ותחולל לו

15  ועתה—כי-אין פקד אפו    ולא-ידע בפש מאד

16  ואיוב הבל יפצה-פיהו    בבלי-דעת מלין יכבר

Copyright information for Alep