Job 35

                  ויען אליהו ויאמר

  הזאת חשבת למשפט    אמרת צדקי מאל

  כי-תאמר מה-יסכן-לך    מה-אעיל מחטאתי

  אני אשיבך מלין—    ואת-רעיך עמך

  הבט שמים וראה    ושור שחקים גבהו ממך

  אם-חטאת מה-תפעל-בו    ורבו פשעיך מה-תעשה-לו

  אם-צדקת מה-תתן-לו    או מה-מידך יקח

  לאיש-כמוך רשעך    ולבן-אדם צדקתך

  מרב עשוקים יזעיקו    ישועו מזרוע רבים

10   ולא-אמר—איה אלוה עשי    נתן זמרות בלילה

11   מלפנו מבהמות ארץ    ומעוף השמים יחכמנו

12   שם יצעקו ולא יענה—    מפני גאון רעים

13   אך-שוא לא-ישמע אל    ושדי לא ישורנה

14   אף כי-תאמר לא תשורנו    דין לפניו ותחולל לו

15   ועתה—כי-אין פקד אפו    ולא-ידע בפש מאד

16   ואיוב הבל יפצה-פיהו    בבלי-דעת מלין יכבר

Copyright information for Alep