Job 36

1                  ויסף אליהוא ויאמר

2  כתר-לי זעיר ואחוך    כי עוד לאלוה מלים

3  אשא דעי למרחוק    ולפעלי אתן-צדק

4  כי-אמנם לא-שקר מלי    תמים דעות עמך

5  הן-אל כביר ולא ימאס    כביר כח לב

6  לא-יחיה רשע    ומשפט עניים יתן

7  לא-יגרע מצדיק    עיניו

ואת-מלכים לכסא    וישיבם לנצח ויגבהו

8  ואם-אסורים בזקים    ילכדון בחבלי-עני

9  ויגד להם פעלם    ופשעיהם כי יתגברו

10  ויגל אזנם למוסר    ויאמר כי-ישובון מאון

11  אם-ישמעו ויעבדו    יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים

12  ואם-לא ישמעו בשלח יעברו    ויגועו בבלי-דעת

13  וחנפי-לב ישימו אף    לא ישועו כי אסרם

14  תמת בנער נפשם    וחיתם בקדשים

15  יחלץ עני בעניו    ויגל בלחץ אזנם

16  ואף הסיתך מפי-צר—    רחב לא-מוצק תחתיה

ונחת שלחנך    מלא דשן

17  ודין-רשע מלאת    דין ומשפט יתמכו

18  כי-חמה פן-יסיתך בספק    ורב-כפר אל-יטך

19  היערך שועך לא בצר    וכל מאמצי-כח

20  אל-תשאף הלילה—    לעלות עמים תחתם

21  השמר אל-תפן אל-און    כי-על-זה בחרת מעני

22  הן-אל ישגיב בכחו    מי כמהו מורה

23  מי-פקד עליו דרכו    ומי-אמר פעלת עולה

24  זכר כי-תשגיא פעלו—    אשר שררו אנשים

25  כל-אדם חזו-בו    אנוש יביט מרחוק

26  הן-אל שגיא ולא נדע    מספר שניו ולא-חקר

27  כי יגרע נטפי-מים    יזקו מטר לאדו

28  אשר-יזלו שחקים    ירעפו עלי אדם רב

29  אף אם-יבין מפרשי-עב    תשאות סכתו

30  הן-פרש עליו אורו    ושרשי הים כסה

31  כי-בם ידין עמים    יתן-אכל למכביר

32  על-כפים כסה-אור    ויצו עליה במפגיע

33  יגיד עליו רעו    מקנה אף על-עולה

Copyright information for Alep