Job 36

                  ויסף אליהוא ויאמר

  כתר-לי זעיר ואחוך    כי עוד לאלוה מלים

  אשא דעי למרחוק    ולפעלי אתן-צדק

  כי-אמנם לא-שקר מלי    תמים דעות עמך

  הן-אל כביר ולא ימאס    כביר כח לב

  לא-יחיה רשע    ומשפט עניים יתן

  לא-יגרע מצדיק    עיניו

ואת-מלכים לכסא    וישיבם לנצח ויגבהו

  ואם-אסורים בזקים    ילכדון בחבלי-עני

  ויגד להם פעלם    ופשעיהם כי יתגברו

10   ויגל אזנם למוסר    ויאמר כי-ישובון מאון

11   אם-ישמעו ויעבדו    יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים

12   ואם-לא ישמעו בשלח יעברו    ויגועו בבלי-דעת

13   וחנפי-לב ישימו אף    לא ישועו כי אסרם

14   תמת בנער נפשם    וחיתם בקדשים

15   יחלץ עני בעניו    ויגל בלחץ אזנם

16   ואף הסיתך מפי-צר—    רחב לא-מוצק תחתיה

ונחת שלחנך    מלא דשן

17   ודין-רשע מלאת    דין ומשפט יתמכו

18   כי-חמה פן-יסיתך בספק    ורב-כפר אל-יטך

19   היערך שועך לא בצר    וכל מאמצי-כח

20   אל-תשאף הלילה—    לעלות עמים תחתם

21   השמר אל-תפן אל-און    כי-על-זה בחרת מעני

22   הן-אל ישגיב בכחו    מי כמהו מורה

23   מי-פקד עליו דרכו    ומי-אמר פעלת עולה

24   זכר כי-תשגיא פעלו—    אשר שררו אנשים

25   כל-אדם חזו-בו    אנוש יביט מרחוק

26   הן-אל שגיא ולא נדע    מספר שניו ולא-חקר

27   כי יגרע נטפי-מים    יזקו מטר לאדו

28   אשר-יזלו שחקים    ירעפו עלי אדם רב

29   אף אם-יבין מפרשי-עב    תשאות סכתו

30   הן-פרש עליו אורו    ושרשי הים כסה

31   כי-בם ידין עמים    יתן-אכל למכביר

32   על-כפים כסה-אור    ויצו עליה במפגיע

33   יגיד עליו רעו    מקנה אף על-עולה

Copyright information for Alep