Job 37

1  אף-לזאת יחרד לבי    ויתר ממקומו

2  שמעו שמוע ברגז קלו    והגה מפיו יצא

3  תחת-כל-השמים ישרהו    ואורו על-כנפות הארץ

4  אחריו ישאג-קול—    ירעם בקול גאונו

ולא יעקבם    כי-ישמע קולו

5  ירעם אל בקולו נפלאות    עשה גדלות ולא נדע

6  כי לשלג יאמר—    הוא-ארץ

וגשם מטר    וגשם מטרות עזו

7  ביד-כל-אדם יחתום—    לדעת כל-אנשי מעשהו

8  ותבוא חיה במו-ארב    ובמעונתיה תשכן

9  מן-החדר תבוא סופה    וממזרים קרה

10  מנשמת-אל יתן-קרח    ורחב מים במוצק

11  אף-ברי יטריח עב    יפיץ ענן אורו

12  והוא מסבות מתהפך בתחבולתו    לפעלם

כל אשר יצום    על-פני תבל ארצה

13  אם-לשבט אם-לארצו—    אם-לחסד ימצאהו

14  האזינה זאת איוב    עמד והתבונן נפלאות אל

15  התדע בשום-אלוה עליהם    והפיע אור עננו

16  התדע על-מפלשי-עב    מפלאות תמים דעים

17  אשר-בגדיך חמים—    בהשקט ארץ מדרום

18  תרקיע עמו לשחקים    חזקים כראי מוצק

19  הודיענו מה-נאמר לו    לא-נערך מפני-חשך

20  היספר-לו כי אדבר    אם-אמר איש כי יבלע

21  ועתה לא ראו אור—    בהיר הוא בשחקים

ורוח עברה    ותטהרם

22  מצפון זהב יאתה    על-אלוה נורא הוד

23  שדי לא-מצאנהו שגיא-כח    ומשפט ורב-צדקה לא יענה

24  לכן יראוהו אנשים    לא-יראה כל-חכמי-לב

Copyright information for Alep