Job 37

  אף-לזאת יחרד לבי    ויתר ממקומו

  שמעו שמוע ברגז קלו    והגה מפיו יצא

  תחת-כל-השמים ישרהו    ואורו על-כנפות הארץ

  אחריו ישאג-קול—    ירעם בקול גאונו

ולא יעקבם    כי-ישמע קולו

  ירעם אל בקולו נפלאות    עשה גדלות ולא נדע

  כי לשלג יאמר—    הוא-ארץ

וגשם מטר    וגשם מטרות עזו

  ביד-כל-אדם יחתום—    לדעת כל-אנשי מעשהו

  ותבוא חיה במו-ארב    ובמעונתיה תשכן

  מן-החדר תבוא סופה    וממזרים קרה

10   מנשמת-אל יתן-קרח    ורחב מים במוצק

11   אף-ברי יטריח עב    יפיץ ענן אורו

12   והוא מסבות מתהפך בתחבולתו    לפעלם

כל אשר יצום    על-פני תבל ארצה

13   אם-לשבט אם-לארצו—    אם-לחסד ימצאהו

14   האזינה זאת איוב    עמד והתבונן נפלאות אל

15   התדע בשום-אלוה עליהם    והפיע אור עננו

16   התדע על-מפלשי-עב    מפלאות תמים דעים

17   אשר-בגדיך חמים—    בהשקט ארץ מדרום

18   תרקיע עמו לשחקים    חזקים כראי מוצק

19   הודיענו מה-נאמר לו    לא-נערך מפני-חשך

20   היספר-לו כי אדבר    אם-אמר איש כי יבלע

21   ועתה לא ראו אור—    בהיר הוא בשחקים

ורוח עברה    ותטהרם

22   מצפון זהב יאתה    על-אלוה נורא הוד

23   שדי לא-מצאנהו שגיא-כח    ומשפט ורב-צדקה לא יענה

24   לכן יראוהו אנשים    לא-יראה כל-חכמי-לב

Copyright information for Alep