Job 39

1  הידעת—עת לדת יעלי-סלע    חלל אילות תשמר

2  תספר ירחים תמלאנה    וידעת עת לדתנה

3  תכרענה ילדיהן תפלחנה    חבליהם תשלחנה

4  יחלמו בניהם ירבו בבר    יצאו ולא-שבו למו

5  מי-שלח פרא חפשי    ומסרות ערוד מי פתח

6  אשר-שמתי ערבה ביתו    ומשכנותיו מלחה

7  ישחק להמון קריה    תשאות נגש לא ישמע

8  יתור הרים מרעהו    ואחר כל-ירוק ידרוש

9  היאבה רים עבדך    אם-ילין על-אבוסך

10  התקשר-רים בתלם עבתו    אם-ישדד עמקים אחריך

11  התבטח-בו כי-רב כחו    ותעזב אליו יגיעך

12  התאמין בו כי-ישוב (ישיב) זרעך    וגרנך יאסף

13  כנף-רננים נעלסה    אם-אברה חסידה ונצה

14  כי-תעזב לארץ בציה    ועל-עפר תחמם

15  ותשכח כי-רגל תזורה    וחית השדה תדושה

16  הקשיח בניה ללא-לה    לריק יגיעה בלי-פחד

17  כי-השה אלוה חכמה    ולא-חלק לה בבינה

18  כעת במרום תמריא    תשחק לסוס ולרכבו

19  התתן לסוס גבורה    התלביש צוארו רעמה

20  התרעישנו כארבה    הוד נחרו אימה

21  יחפרו בעמק וישיש בכח    יצא לקראת-נשק

22  ישחק לפחד ולא יחת    ולא-ישוב מפני-חרב

23  עליו תרנה אשפה    להב חנית וכידון

24  ברעש ורגז יגמא-ארץ    ולא-יאמין כי-קול שופר

25  בדי שפר יאמר האח—    ומרחוק יריח מלחמה

רעם שרים    ותרועה

26  המבינתך יאבר-נץ    יפרש כנפו לתימן

27  אם-על-פיך יגביה נשר    וכי ירים קנו

28  סלע ישכן ויתלנן—    על שן-סלע ומצודה

29  משם חפר-אכל    למרחוק עיניו יביטו

30  ואפרחו יעלעו-דם    ובאשר חללים שם הוא

Copyright information for Alep