Job 39

  הידעת—עת לדת יעלי-סלע    חלל אילות תשמר

  תספר ירחים תמלאנה    וידעת עת לדתנה

  תכרענה ילדיהן תפלחנה    חבליהם תשלחנה

  יחלמו בניהם ירבו בבר    יצאו ולא-שבו למו

  מי-שלח פרא חפשי    ומסרות ערוד מי פתח

  אשר-שמתי ערבה ביתו    ומשכנותיו מלחה

  ישחק להמון קריה    תשאות נגש לא ישמע

  יתור הרים מרעהו    ואחר כל-ירוק ידרוש

  היאבה רים עבדך    אם-ילין על-אבוסך

10   התקשר-רים בתלם עבתו    אם-ישדד עמקים אחריך

11   התבטח-בו כי-רב כחו    ותעזב אליו יגיעך

12   התאמין בו כי-ישוב (ישיב) זרעך    וגרנך יאסף

13   כנף-רננים נעלסה    אם-אברה חסידה ונצה

14   כי-תעזב לארץ בציה    ועל-עפר תחמם

15   ותשכח כי-רגל תזורה    וחית השדה תדושה

16   הקשיח בניה ללא-לה    לריק יגיעה בלי-פחד

17   כי-השה אלוה חכמה    ולא-חלק לה בבינה

18   כעת במרום תמריא    תשחק לסוס ולרכבו

19   התתן לסוס גבורה    התלביש צוארו רעמה

20   התרעישנו כארבה    הוד נחרו אימה

21   יחפרו בעמק וישיש בכח    יצא לקראת-נשק

22   ישחק לפחד ולא יחת    ולא-ישוב מפני-חרב

23   עליו תרנה אשפה    להב חנית וכידון

24   ברעש ורגז יגמא-ארץ    ולא-יאמין כי-קול שופר

25   בדי שפר יאמר האח—    ומרחוק יריח מלחמה

רעם שרים    ותרועה

26   המבינתך יאבר-נץ    יפרש כנפו לתימן

27   אם-על-פיך יגביה נשר    וכי ירים קנו

28   סלע ישכן ויתלנן—    על שן-סלע ומצודה

29   משם חפר-אכל    למרחוק עיניו יביטו

30   ואפרחו יעלעו-דם    ובאשר חללים שם הוא

Copyright information for Alep