Job 4

1                  ויען אליפז התימני ויאמר

2  הנסה דבר אליך תלאה    ועצר במלין מי יוכל

3  הנה יסרת רבים    וידים רפות תחזק

4  כושל יקימון מליך    וברכים כרעות תאמץ

5  כי עתה תבוא אליך ותלא    תגע עדיך ותבהל

6  הלא יראתך כסלתך    תקותך ותם דרכיך

7  זכר-נא—מי הוא נקי אבד    ואיפה ישרים נכחדו

8  כאשר ראיתי חרשי און    וזרעי עמל יקצרהו

9  מנשמת אלוה יאבדו    ומרוח אפו יכלו

10  שאגת אריה וקול שחל    ושני כפירים נתעו

11  ליש אבד מבלי-טרף    ובני לביא יתפרדו

12  ואלי דבר יגנב    ותקח אזני שמץ מנהו

13  בשעפים מחזינות לילה    בנפל תרדמה על-אנשים

14  פחד קראני ורעדה    ורב עצמותי הפחיד

15  ורוח על-פני יחלף    תסמר שערת בשרי

16  יעמד ולא אכיר מראהו—    תמונה לנגד עיני

דממה וקול    אשמע

17  האנוש מאלוה יצדק    אם מעשהו יטהר-גבר

18  הן בעבדיו לא יאמין    ובמלאכיו ישים תהלה

19  אף שכני בתי-חמר—אשר-בעפר יסודם    ידכאום לפני-עש

20  מבקר לערב יכתו    מבלי משים לנצח יאבדו

21  הלא-נסע יתרם בם    ימותו ולא בחכמה

Copyright information for Alep