Job 40

1                  ויען יהוה את-איוב ויאמר

2  הרב עם-שדי יסור    מוכיח אלוה יעננה

3                  ויען איוב את-יהוה ויאמר

4  הן קלתי מה אשיבך    ידי שמתי למו-פי

5  אחת דברתי ולא אענה    ושתים ולא אוסיף

6  ויען-יהוה את-איוב מנסערה (מן סערה)    ויאמר

7  אזר-נא כגבר חלציך    אשאלך והודיעני

8  האף תפר משפטי    תרשיעני למען תצדק

9  ואם-זרוע כאל לך    ובקול כמהו תרעם

10  עדה נא גאון וגבה    והוד והדר תלבש

11  הפץ עברות אפך    וראה כל-גאה והשפילהו

12  ראה כל-גאה הכניעהו    והדך רשעים תחתם

13  טמנם בעפר יחד    פניהם חבש בטמון

14  וגם-אני אודך    כי-תושע לך ימינך

15  הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך    חציר כבקר יאכל

16  הנה-נא כחו במתניו    ואונו בשרירי בטנו

17  יחפץ זנבו כמו-ארז    גידי פחדו ישרגו

18  עצמיו אפיקי נחשה    גרמיו כמטיל ברזל

19  הוא ראשית דרכי-אל    העשו יגש חרבו

20  כי-בול הרים ישאו-לו    וכל-חית השדה ישחקו-שם

21  תחת-צאלים ישכב—    בסתר קנה ובצה

22  יסכהו צאלים צללו    יסבוהו ערבי-נחל

23  הן יעשק נהר לא יחפוז    יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו

24  בעיניו יקחנו    במוקשים ינקב-אף

25  תמשך לויתן בחכה    ובחבל תשקיע לשנו

26  התשים אגמן באפו    ובחוח תקב לחיו

27  הירבה אליך תחנונים    אם-ידבר אליך רכות

28  היכרת ברית עמך    תקחנו לעבד עולם

29  התשחק-בו כצפור    ותקשרנו לנערותיך

30  יכרו עליו חברים    יחצוהו בין כנענים

31  התמלא בשכות עורו    ובצלצל דגים ראשו

32  שים-עליו כפך    זכר מלחמה אל-תוסף

Copyright information for Alep