Job 40

                  ויען יהוה את-איוב ויאמר

  הרב עם-שדי יסור    מוכיח אלוה יעננה

                  ויען איוב את-יהוה ויאמר

  הן קלתי מה אשיבך    ידי שמתי למו-פי

  אחת דברתי ולא אענה    ושתים ולא אוסיף

  ויען-יהוה את-איוב מנסערה (מן סערה)    ויאמר

  אזר-נא כגבר חלציך    אשאלך והודיעני

  האף תפר משפטי    תרשיעני למען תצדק

  ואם-זרוע כאל לך    ובקול כמהו תרעם

10   עדה נא גאון וגבה    והוד והדר תלבש

11   הפץ עברות אפך    וראה כל-גאה והשפילהו

12   ראה כל-גאה הכניעהו    והדך רשעים תחתם

13   טמנם בעפר יחד    פניהם חבש בטמון

14   וגם-אני אודך    כי-תושע לך ימינך

15   הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך    חציר כבקר יאכל

16   הנה-נא כחו במתניו    ואונו בשרירי בטנו

17   יחפץ זנבו כמו-ארז    גידי פחדו ישרגו

18   עצמיו אפיקי נחשה    גרמיו כמטיל ברזל

19   הוא ראשית דרכי-אל    העשו יגש חרבו

20   כי-בול הרים ישאו-לו    וכל-חית השדה ישחקו-שם

21   תחת-צאלים ישכב—    בסתר קנה ובצה

22   יסכהו צאלים צללו    יסבוהו ערבי-נחל

23   הן יעשק נהר לא יחפוז    יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו

24   בעיניו יקחנו    במוקשים ינקב-אף

25   תמשך לויתן בחכה    ובחבל תשקיע לשנו

26   התשים אגמן באפו    ובחוח תקב לחיו

27   הירבה אליך תחנונים    אם-ידבר אליך רכות

28   היכרת ברית עמך    תקחנו לעבד עולם

29   התשחק-בו כצפור    ותקשרנו לנערותיך

30   יכרו עליו חברים    יחצוהו בין כנענים

31   התמלא בשכות עורו    ובצלצל דגים ראשו

32   שים-עליו כפך    זכר מלחמה אל-תוסף

Copyright information for Alep