Job 42

1                  ויען איוב את-יהוה ויאמר

2  ידעת (ידעתי) כי-כל תוכל    ולא-יבצר ממך מזמה

3  מי זה מעלים עצה—    בלי-דעת

לכן הגדתי ולא אבין    נפלאות ממני ולא אדע

4  שמע-נא ואנכי אדבר    אשאלך והודיעני

5  לשמע-אזן שמעתיך    ועתה עיני ראתך

Copyright information for Alep