Job 5

1  קרא-נא היש עונך    ואל-מי מקדשים תפנה

2  כי-לאויל יהרג-כעש    ופתה תמית קנאה

3  אני-ראיתי אויל משריש    ואקוב נוהו פתאם

4  ירחקו בניו מישע    וידכאו בשער ואין מציל

5  אשר קצירו רעב יאכל—ואל-מצנים יקחהו    ושאף צמים חילם

6  כי לא-יצא מעפר און    ומאדמה לא-יצמח עמל

7  כי-אדם לעמל יולד    ובני-רשף יגביהו עוף

8  אולם—אני אדרש אל-אל    ואל-אלהים אשים דברתי

9  עשה גדלות ואין חקר    נפלאות עד-אין מספר

10  הנתן מטר על-פני-ארץ    ושלח מים על-פני חוצות

11  לשום שפלים למרום    וקדרים שגבו ישע

12  מפר מחשבות ערומים    ולא-תעשנה ידיהם תשיה

13  לכד חכמים בערמם    ועצת נפתלים נמהרה

14  יומם יפגשו-חשך    וכלילה ימששו בצהרים

15  וישע מחרב מפיהם    ומיד חזק אביון

16  ותהי לדל תקוה    ועלתה קפצה פיה

17  הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה    ומוסר שדי אל-תמאס

18  כי הוא יכאיב ויחבש    ימחץ וידו תרפינה

19  בשש צרות יצילך    ובשבע לא-יגע בך רע

20  ברעב פדך ממות    ובמלחמה מידי חרב

21  בשוט לשון תחבא    ולא-תירא משד כי יבוא

22  לשד ולכפן תשחק    ומחית הארץ אל-תירא

23  כי עם-אבני השדה בריתך    וחית השדה השלמה-לך

24  וידעת כי-שלום אהלך    ופקדת נוך ולא תחטא

25  וידעת כי-רב זרעך    וצאצאיך כעשב הארץ

26  תבוא בכלח אלי-קבר    כעלות גדיש בעתו

27  הנה-זאת חקרנוה כן-היא    שמענה ואתה דע-לך

Copyright information for Alep