Job 5

  קרא-נא היש עונך    ואל-מי מקדשים תפנה

  כי-לאויל יהרג-כעש    ופתה תמית קנאה

  אני-ראיתי אויל משריש    ואקוב נוהו פתאם

  ירחקו בניו מישע    וידכאו בשער ואין מציל

  אשר קצירו רעב יאכל—ואל-מצנים יקחהו    ושאף צמים חילם

  כי לא-יצא מעפר און    ומאדמה לא-יצמח עמל

  כי-אדם לעמל יולד    ובני-רשף יגביהו עוף

  אולם—אני אדרש אל-אל    ואל-אלהים אשים דברתי

  עשה גדלות ואין חקר    נפלאות עד-אין מספר

10   הנתן מטר על-פני-ארץ    ושלח מים על-פני חוצות

11   לשום שפלים למרום    וקדרים שגבו ישע

12   מפר מחשבות ערומים    ולא-תעשנה ידיהם תשיה

13   לכד חכמים בערמם    ועצת נפתלים נמהרה

14   יומם יפגשו-חשך    וכלילה ימששו בצהרים

15   וישע מחרב מפיהם    ומיד חזק אביון

16   ותהי לדל תקוה    ועלתה קפצה פיה

17   הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה    ומוסר שדי אל-תמאס

18   כי הוא יכאיב ויחבש    ימחץ וידו תרפינה

19   בשש צרות יצילך    ובשבע לא-יגע בך רע

20   ברעב פדך ממות    ובמלחמה מידי חרב

21   בשוט לשון תחבא    ולא-תירא משד כי יבוא

22   לשד ולכפן תשחק    ומחית הארץ אל-תירא

23   כי עם-אבני השדה בריתך    וחית השדה השלמה-לך

24   וידעת כי-שלום אהלך    ופקדת נוך ולא תחטא

25   וידעת כי-רב זרעך    וצאצאיך כעשב הארץ

26   תבוא בכלח אלי-קבר    כעלות גדיש בעתו

27   הנה-זאת חקרנוה כן-היא    שמענה ואתה דע-לך

Copyright information for Alep