Job 9

                  ויען איוב ויאמר

  אמנם ידעתי כי-כן    ומה-יצדק אנוש עם-אל

  אם-יחפץ לריב עמו—    לא-יעננו אחת מני-אלף

  חכם לבב ואמיץ כח—    מי-הקשה אליו וישלם

  המעתיק הרים ולא ידעו—    אשר הפכם באפו

  המרגיז ארץ ממקומה    ועמודיה יתפלצון

  האמר לחרס ולא יזרח    ובעד כוכבים יחתם

  נטה שמים לבדו    ודורך על-במתי ים

  עשה-עש כסיל וכימה    וחדרי תמן

10   עשה גדלות עד-אין חקר    ונפלאות עד-אין מספר

11   הן יעבר עלי ולא אראה    ויחלף ולא-אבין לו

12   הן יחתף מי ישיבנו    מי-יאמר אליו מה-תעשה

13   אלוה לא-ישיב אפו    תחתו שחחו עזרי רהב

14   אף כי-אנכי אעננו    אבחרה דברי עמו

15   אשר אם-צדקתי לא אענה    למשפטי אתחנן

16   אם-קראתי ויענני—    לא-אאמין כי-יאזין קולי

17   אשר-בשערה ישופני    והרבה פצעי חנם

18   לא-יתנני השב רוחי    כי ישבעני ממררים

19   אם-לכח אמיץ הנה    ואם-למשפט מי יועידני

20   אם-אצדק פי ירשיעני    תם-אני ויעקשני

21   תם-אני לא-אדע נפשי    אמאס חיי

22   אחת היא    על-כן אמרתי—תם ורשע הוא מכלה

23   אם-שוט ימית פתאם—    למסת נקים ילעג

24   ארץ נתנה ביד-רשע—    פני-שפטיה יכסה

אם-לא אפוא    מי-הוא

25   וימי קלו מני-רץ    ברחו לא-ראו טובה

26   חלפו עם-אניות אבה    כנשר יטוש עלי-אכל

27   אם-אמרי אשכחה שיחי    אעזבה פני ואבליגה

28   יגרתי כל-עצבתי    ידעתי כי-לא תנקני

29   אנכי ארשע    למה-זה הבל איגע

30   אם-התרחצתי במו- (במי-) שלג    והזכותי בבר כפי

31   אז בשחת תטבלני    ותעבוני שלמותי

32   כי-לא-איש כמוני אעננו    נבוא יחדו במשפט

33   לא יש-בינינו מוכיח—    ישת ידו על-שנינו

34   יסר מעלי שבטו    ואמתו אל-תבעתני

35   אדברה ולא איראנו    כי לא-כן אנכי עמדי

Copyright information for Alep