Job 9

1                  ויען איוב ויאמר

2  אמנם ידעתי כי-כן    ומה-יצדק אנוש עם-אל

3  אם-יחפץ לריב עמו—    לא-יעננו אחת מני-אלף

4  חכם לבב ואמיץ כח—    מי-הקשה אליו וישלם

5  המעתיק הרים ולא ידעו—    אשר הפכם באפו

6  המרגיז ארץ ממקומה    ועמודיה יתפלצון

7  האמר לחרס ולא יזרח    ובעד כוכבים יחתם

8  נטה שמים לבדו    ודורך על-במתי ים

9  עשה-עש כסיל וכימה    וחדרי תמן

10  עשה גדלות עד-אין חקר    ונפלאות עד-אין מספר

11  הן יעבר עלי ולא אראה    ויחלף ולא-אבין לו

12  הן יחתף מי ישיבנו    מי-יאמר אליו מה-תעשה

13  אלוה לא-ישיב אפו    תחתו שחחו עזרי רהב

14  אף כי-אנכי אעננו    אבחרה דברי עמו

15  אשר אם-צדקתי לא אענה    למשפטי אתחנן

16  אם-קראתי ויענני—    לא-אאמין כי-יאזין קולי

17  אשר-בשערה ישופני    והרבה פצעי חנם

18  לא-יתנני השב רוחי    כי ישבעני ממררים

19  אם-לכח אמיץ הנה    ואם-למשפט מי יועידני

20  אם-אצדק פי ירשיעני    תם-אני ויעקשני

21  תם-אני לא-אדע נפשי    אמאס חיי

22  אחת היא    על-כן אמרתי—תם ורשע הוא מכלה

23  אם-שוט ימית פתאם—    למסת נקים ילעג

24  ארץ נתנה ביד-רשע—    פני-שפטיה יכסה

אם-לא אפוא    מי-הוא

25  וימי קלו מני-רץ    ברחו לא-ראו טובה

26  חלפו עם-אניות אבה    כנשר יטוש עלי-אכל

27  אם-אמרי אשכחה שיחי    אעזבה פני ואבליגה

28  יגרתי כל-עצבתי    ידעתי כי-לא תנקני

29  אנכי ארשע    למה-זה הבל איגע

30  אם-התרחצתי במו- (במי-) שלג    והזכותי בבר כפי

31  אז בשחת תטבלני    ותעבוני שלמותי

32  כי-לא-איש כמוני אעננו    נבוא יחדו במשפט

33  לא יש-בינינו מוכיח—    ישת ידו על-שנינו

34  יסר מעלי שבטו    ואמתו אל-תבעתני

35  אדברה ולא איראנו    כי לא-כן אנכי עמדי

Copyright information for Alep