Joel 3

1והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון—בחוריכם חזינות יראו
2וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי
3ונתתי מופתים בשמים ובארץ  דם ואש ותימרות עשן
4השמש יהפך לחשך והירח לדם—לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא
5והיה כל אשר יקרא בשם יהוה—ימלט  כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא

Copyright information for Alep