Joel

1כי הנה בימים ההמה—ובעת ההיא  אשר אשוב (אשיב) את שבות יהודה וירושלם
2וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו
3ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו
4וגם מה אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם
5אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם
6ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם
7הנני מעירם—מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם
8ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק  כי יהוה דבר  {פ}

9קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים—יגשו יעלו כל אנשי המלחמה
10כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני
11עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך
12יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט  כי שם אשב לשפט את כל הגוים—מסביב
13שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת—השיקו היקבים כי רבה רעתם
14המונים המונים בעמק החרוץ  כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ
15שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם
16ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל
17וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד  {ס}

18והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את נחל השטים
19מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם
20ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור
21ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שכן בציון  {ש}

Copyright information for Alep