Joshua 1

1ויהי אחרי מות משה—עבד יהוה ויאמר יהוה אל יהושע בן נון משרת משה לאמר
2משה עבדי מת ועתה קום עבר את הירדן הזה אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנכי נתן להם לבני ישראל
3כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו—לכם נתתיו  כאשר דברתי אל משה
4מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת כל ארץ החתים ועד הים הגדול מבוא השמש—יהיה גבולכם
5לא יתיצב איש לפניך כל ימי חייך  כאשר הייתי עם משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך
6חזק ואמץ  כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם
7רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל התורה—אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאול  למען תשכיל בכל אשר תלך
8לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו  כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל
9הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת  כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך  {פ}

10ויצו יהושע את שטרי העם לאמר
11עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה  כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה  {פ}

12ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה—אמר יהושע לאמר
13זכור את הדבר אשר צוה אתכם משה עבד יהוה לאמר  יהוה אלהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת
14נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמשים לפני אחיכם כל גבורי החיל ועזרתם אותם
15עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם המה את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם ושבתם לארץ ירשתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן מזרח השמש
16ויענו את יהושע לאמר  כל אשר צויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך
17ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך  רק יהיה יהוה אלהיך עמך כאשר היה עם משה
18כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו—יומת  רק חזק ואמץ  {פ}

Copyright information for Alep