Joshua 10

1ויהי כשמע אדני צדק מלך ירושלם כי לכד יהושע את העי ויחרימה—כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן עשה לעי ולמלכה וכי השלימו ישבי גבעון את ישראל ויהיו בקרבם
2וייראו מאד—כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מן העי וכל אנשיה גברים
3וישלח אדני צדק מלך ירושלם אל הוהם מלך חברון ואל פראם מלך ירמות ואל יפיע מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון—לאמר
4עלו אלי ועזרני ונכה את גבעון  כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל
5ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמרי מלך ירושלם מלך חברון מלך ירמות מלך לכיש מלך עגלון—הם וכל מחניהם ויחנו על גבעון וילחמו עליה
6וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה הגלגלה לאמר אל תרף ידיך מעבדיך  עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו—כי נקבצו אלינו כל מלכי האמרי ישבי ההר
7ויעל יהושע מן הגלגל הוא וכל עם המלחמה עמו וכל גבורי החיל  {פ}

8ויאמר יהוה אל יהושע אל תירא מהם כי בידך נתתים  לא יעמד איש מהם בפניך
9ויבא אליהם יהושע פתאם  כל הלילה עלה מן הגלגל
10ויהמם יהוה לפני ישראל ויכם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורן ויכם עד עזקה ועד מקדה
11ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן השמים עד עזקה—וימתו  רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב  {ס}

12אז ידבר יהושע ליהוה ביום תת יהוה את האמרי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון
13וידם השמש וירח עמד עד יקם גוי איביו—הלא היא כתובה על ספר הישר ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים
14ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמע יהוה בקול איש  כי יהוה נלחם לישראל  {ס}

15וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה
16וינסו חמשת המלכים האלה ויחבאו במערה במקדה
17ויגד ליהושע לאמר  נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה
18ויאמר יהושע גלו אבנים גדלות אל פי המערה והפקידו עליה אנשים לשמרם
19ואתם אל תעמדו—רדפו אחרי איביכם וזנבתם אותם  אל תתנום לבוא אל עריהם כי נתנם יהוה אלהיכם בידכם
20ויהי ככלות יהושע ובני ישראל להכותם מכה גדולה מאד—עד תמם והשרידים שרדו מהם ויבאו אל ערי המבצר
21וישבו כל העם אל המחנה אל יהושע מקדה בשלום  לא חרץ לבני ישראל לאיש—את לשנו
22ויאמר יהושע פתחו את פי המערה והוציאו אלי את חמשת המלכים האלה—מן המערה
23ויעשו כן—ויציאו אליו את חמשת המלכים האלה מן המערה  את מלך ירושלם את מלך חברון את מלך ירמות את מלך לכיש את מלך עגלון
24ויהי כהוציאם את המלכים האלה אל יהושע ויקרא יהושע אל כל איש ישראל ויאמר אל קציני אנשי המלחמה ההלכוא אתו קרבו שימו את רגליכם על צוארי המלכים האלה ויקרבו וישימו את רגליהם על צואריהם
25ויאמר אליהם יהושע אל תיראו ואל תחתו  חזקו ואמצו—כי ככה יעשה יהוה לכל איביכם אשר אתם נלחמים אותם
26ויכם יהושע אחרי כן וימיתם ויתלם על חמשה עצים ויהיו תלוים על העצים עד הערב
27ויהי לעת בוא השמש צוה יהושע וירידום מעל העצים וישלכם אל המערה אשר נחבאו שם וישמו אבנים גדלות על פי המערה עד עצם היום הזה  {ס}

28ואת מקדה לכד יהושע ביום ההוא ויכה לפי חרב ואת מלכה—החרם אותם ואת כל הנפש אשר בה לא השאיר שריד ויעש למלך מקדה כאשר עשה למלך יריחו  {ס}

29ויעבר יהושע וכל ישראל עמו ממקדה—לבנה וילחם עם לבנה
30ויתן יהוה גם אותה ביד ישראל ואת מלכה ויכה לפי חרב ואת כל הנפש אשר בה לא השאיר בה שריד ויעש למלכה כאשר עשה למלך יריחו  {ס}

31ויעבר יהושע וכל ישראל עמו מלבנה—לכישה ויחן עליה וילחם בה
32ויתן יהוה את לכיש ביד ישראל וילכדה ביום השני ויכה לפי חרב ואת כל הנפש אשר בה—ככל אשר עשה ללבנה  {פ}

33אז עלה הרם מלך גזר לעזר את לכיש ויכהו יהושע ואת עמו עד בלתי השאיר לו שריד
34ויעבר יהושע וכל ישראל עמו מלכיש—עגלנה ויחנו עליה וילחמו עליה
35וילכדוה ביום ההוא ויכוה לפי חרב—ואת כל הנפש אשר בה ביום ההוא החרים  ככל אשר עשה ללכיש  {פ}

36ויעל יהושע וכל ישראל עמו מעגלונה—חברונה וילחמו עליה
37וילכדוה ויכוה לפי חרב ואת מלכה ואת כל עריה ואת כל הנפש אשר בה לא השאיר שריד ככל אשר עשה לעגלון ויחרם אותה ואת כל הנפש אשר בה  {ס}

38וישב יהושע וכל ישראל עמו דברה וילחם עליה
39וילכדה ואת מלכה ואת כל עריה ויכום לפי חרב ויחרימו את כל נפש אשר בה לא השאיר שריד  כאשר עשה לחברון כן עשה לדברה ולמלכה וכאשר עשה ללבנה ולמלכה
40ויכה יהושע את כל הארץ ההר והנגב והשפלה והאשדות ואת כל מלכיהם—לא השאיר שריד ואת כל הנשמה החרים כאשר צוה יהוה אלהי ישראל
41ויכם יהושע מקדש ברנע ועד עזה ואת כל ארץ גשן ועד גבעון
42ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לכד יהושע פעם אחת  כי יהוה אלהי ישראל נלחם לישראל
43וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה  {פ}

Copyright information for Alep