Joshua 11

1ויהי כשמע יבין מלך חצור וישלח אל יובב מלך מדון ואל מלך שמרון ואל מלך אכשף
2ואל המלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות—ובשפלה ובנפות דור מים
3הכנעני ממזרח ומים והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר והחוי תחת חרמון בארץ המצפה
4ויצאו הם וכל מחניהם עמם—עם רב כחול אשר על שפת הים לרב וסוס ורכב רב מאד
5ויועדו כל המלכים האלה ויבאו ויחנו יחדו אל מי מרום להלחם עם ישראל  {פ}

6ויאמר יהוה אל יהושע אל תירא מפניהם—כי מחר כעת הזאת אנכי נתן את כלם חללים לפני ישראל את סוסיהם תעקר ואת מרכבתיהם תשרף באש
7ויבא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם על מי מרום—פתאם ויפלו בהם
8ויתנם יהוה ביד ישראל ויכום וירדפום עד צידון רבה ועד משרפות מים ועד בקעת מצפה מזרחה ויכם עד בלתי השאיר להם שריד
9ויעש להם יהושע כאשר אמר לו יהוה  את סוסיהם עקר ואת מרכבתיהם שרף באש  {ס}

10וישב יהושע בעת ההיא וילכד את חצור ואת מלכה הכה בחרב  כי חצור לפנים—היא ראש כל הממלכות האלה
11ויכו את כל הנפש אשר בה לפי חרב החרם—לא נותר כל נשמה ואת חצור שרף באש
12ואת כל ערי המלכים האלה ואת כל מלכיהם לכד יהושע ויכם לפי חרב—החרים אותם  כאשר צוה משה עבד יהוה
13רק כל הערים העמדות על תלם—לא שרפם ישראל  זולתי את חצור לבדה שרף יהושע
14וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל  רק את כל האדם הכו לפי חרב עד השמדם אותם—לא השאירו כל נשמה
15כאשר צוה יהוה את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע—לא הסיר דבר מכל אשר צוה יהוה את משה
16ויקח יהושע את כל הארץ הזאת ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגשן ואת השפלה ואת הערבה ואת הר ישראל ושפלתה
17מן ההר החלק העולה שעיר ועד בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר חרמון ואת כל מלכיהם לכד ויכם וימיתם
18ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה—מלחמה
19לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי החוי ישבי גבעון  את הכל לקחו במלחמה
20כי מאת יהוה היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם לבלתי היות להם תחנה  כי למען השמידם כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

21ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר מן חברון מן דבר מן ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל  עם עריהם החרימם יהושע
22לא נותר ענקים בארץ בני ישראל  רק בעזה בגת ובאשדוד—נשארו
23ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דבר יהוה אל משה ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה  {ס}

Copyright information for Alep