Joshua 15

1ויהי הגורל למטה בני יהודה—למשפחתם  אל גבול אדום מדבר צן נגבה מקצה תימן
2ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשן הפנה נגבה
3ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה
4ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים והיה (והיו) תצאות הגבול ימה זה יהיה לכם גבול נגב
5וגבול קדמה ים המלח עד קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן
6ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן ראובן
7ועלה הגבול דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל הגלגל אשר נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל מי עין שמש והיו תצאתיו אל עין רגל
8ועלה הגבול גי בן הנם אל כתף היבוסי מנגב—היא ירושלם ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גי הנם ימה אשר בקצה עמק רפאים צפונה
9ותאר הגבול מראש ההר אל מעין מי נפתוח ויצא אל ערי הר עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים
10ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר ועבר אל כתף הר יערים מצפונה היא כסלון וירד בית שמש ועבר תמנה
11ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה
12וגבול ים הימה הגדול וגבול זה גבול בני יהודה סביב—למשפחתם
13ולכלב בן יפנה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי יהוה ליהושע—את קרית ארבע אבי הענק היא חברון
14וירש משם כלב את שלושה בני הענק—את ששי ואת אחימן ואת תלמי ילידי הענק
15ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר
16ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה—ונתתי לו את עכסה בתי לאשה
17וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו את עכסה בתו לאשה
18ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר לה כלב מה לך
19ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות  {פ}

20זאת נחלת מטה בני יהודה—למשפחתם
21ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה—קבצאל ועדר ויגור
22וקינה ודימונה ועדעדה
23וקדש וחצור ויתנן
24זיף וטלם ובעלות
25וחצור חדתה וקריות חצרון היא חצור
26אמם ושמע ומולדה
27וחצר גדה וחשמון ובית פלט
28וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה
29בעלה ועיים ועצם
30ואלתולד וכסיל וחרמה
31וצקלג ומדמנה וסנסנה
32ולבאות ושלחים ועין ורמון  כל ערים עשרים ותשע וחצריהן  {ס}

33בשפלה—אשתאול וצרעה ואשנה
34וזנוח ועין גנים תפוח והעינם
35ירמות ועדלם שוכה ועזקה
36ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים  ערים ארבע עשרה וחצריהן  {ס}

37צנן וחדשה ומגדל גד
38ודלען והמצפה ויקתאל
39לכיש ובצקת ועגלון
40וכבון ולחמס וכתליש
41וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה  ערים שש עשרה וחצריהן  {ס}

42לבנה ועתר ועשן
43ויפתח ואשנה ונציב
44וקעילה ואכזיב ומראשה  ערים תשע וחצריהן  {ס}

45עקרון ובנתיה וחצריה
46מעקרון וימה  כל אשר על יד אשדוד וחצריהן  {ס}

47אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה—עד נחל מצרים והים הגבול (הגדול) וגבול  {ס}

48ובהר—שמיר ויתיר ושוכה
49ודנה וקרית סנה היא דבר  {ס}

50וענב ואשתמה וענים
51וגשן וחלן וגלה  ערים אחת עשרה וחצריהן  {ס}

52ארב ורומה ואשען
53וינים (וינום) ובית תפוח ואפקה
54וחמטה וקרית ארבע היא חברון—וציער  ערים תשע וחצריהן  {ס}

55מעון כרמל וזיף ויוטה
56ויזרעאל ויקדעם וזנוח
57הקין גבעה ותמנה  ערים עשר וחצריהן  {ס}

58חלחול בית צור וגדור
59ומערת ובית ענות ואלתקן  ערים שש וחצריהן  {פ}

60קרית בעל היא קרית יערים—והרבה  ערים שתים וחצריהן  {ס}

61במדבר—בית הערבה מדין וסככה
62והנבשן ועיר המלח ועין גדי  ערים שש וחצריהן
63ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו (יכלו) בני יהודה להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלם עד היום הזה  {פ}

Copyright information for Alep