Joshua 16

1ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר—בית אל
2ויצא מבית אל לוזה ועבר אל גבול הארכי עטרות
3וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורן תחתון—ועד גזר והיו תצאתו ימה
4וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים
5ויהי גבול בני אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד בית חורן עליון
6ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה
7וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן
8מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני אפרים—למשפחתם
9והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה—כל הערים וחצריהן
10ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה ויהי למס עבד  {פ}

Copyright information for Alep