Joshua 18

1ויקהלו כל עדת בני ישראל שלה וישכינו שם את אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם
2ויותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם—שבעה שבטים
3ויאמר יהושע אל בני ישראל  עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם יהוה אלהי אבותיכם
4הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם—ויבאו אלי
5והתחלקו אתה לשבעה חלקים  יהודה יעמד על גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על גבולם מצפון
6ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים והבאתם אלי הנה ויריתי לכם גורל פה לפני יהוה אלהינו
7כי אין חלק ללוים בקרבכם כי כהנת יהוה נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד יהוה
8ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את ההלכים לכתב את הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה
9וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על ספר ויבאו אל יהושע אל המחנה שלה
10וישלך להם יהושע גורל בשלה לפני יהוה ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקתם  {פ}

11ויעל גורל מטה בני בנימן—למשפחתם ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף
12ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן הירדן ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון ועלה בהר ימה והיה (והיו) תצאתיו מדברה בית און
13ועבר משם הגבול לוזה אל כתף לוזה נגבה—היא בית אל וירד הגבול עטרות אדר על ההר אשר מנגב לבית חרון תחתון
14ותאר הגבול ונסב לפאת ים נגבה מן ההר אשר על פני בית חרון נגבה והיה (והיו) תצאתיו אל קרית בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה זאת פאת ים
15ופאת נגבה מקצה קרית יערים ויצא הגבול ימה ויצא אל מעין מי נפתוח
16וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גי בן הנם אשר בעמק רפאים צפונה וירד גי הנם אל כתף היבוסי נגבה וירד עין רגל
17ותאר מצפון ויצא עין שמש ויצא אל גלילות אשר נכח מעלה אדמים וירד אבן בהן בן ראובן
18ועבר אל כתף מול הערבה צפונה וירד הערבתה
19ועבר הגבול אל כתף בית חגלה צפונה והיה (והיו) תצאותיו (תצאות) הגבול אל לשון ים המלח צפונה אל קצה הירדן נגבה זה גבול נגב
20והירדן יגבל אתו לפאת קדמה  זאת נחלת בני בנימן לגבולתיה סביב—למשפחתם  {פ}

21והיו הערים למטה בני בנימן—למשפחותיהם  יריחו ובית חגלה ועמק קציץ
22ובית הערבה וצמרים ובית אל
23והעוים והפרה ועפרה
24וכפר העמני (העמנה) והעפני וגבע  ערים שתים עשרה וחצריהן
25גבעון והרמה ובארות
26והמצפה והכפירה והמצה
27ורקם וירפאל ותראלה
28וצלע האלף והיבוסי היא ירושלם גבעת קרית—ערים ארבע עשרה וחצריהן  זאת נחלת בני בנימן למשפחתם  {פ}

Copyright information for Alep