Joshua 19

1ויצא הגורל השני לשמעון—למטה בני שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה
2ויהי להם בנחלתם—באר שבע ושבע ומולדה
3וחצר שועל ובלה ועצם
4ואלתולד ובתול וחרמה
5וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה
6ובית לבאות ושרוחן  ערים שלש עשרה וחצריהן
7עין רמון ועתר ועשן  ערים ארבע וחצריהן
8וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה עד בעלת באר ראמת נגב  זאת נחלת מטה בני שמעון—למשפחתם
9מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון  כי היה חלק בני יהודה רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם  {פ}

10ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחתם ויהי גבול נחלתם עד שריד
11ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם
12ושב משריד קדמה מזרח השמש על גבול כסלת תבר ויצא אל הדברת ועלה יפיע
13ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה
14ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח אל
15וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם  ערים שתים עשרה וחצריהן
16זאת נחלת בני זבולן למשפחותם—הערים האלה וחצריהן  {פ}

17ליששכר—יצא הגורל הרביעי  לבני יששכר למשפחותם
18ויהי גבולם—יזרעאלה והכסולת ושונם
19וחפרים ושיאן ואנחרת
20והרבית וקשיון ואבץ
21ורמת ועין גנים ועין חדה ובית פצץ
22ופגע הגבול בתבור ושחצומה (ושחצימה) ובית שמש והיו תצאות גבולם הירדן  ערים שש עשרה וחצריהן
23זאת נחלת מטה בני יששכר—למשפחתם  הערים וחצריהן  {פ}

24ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם
25ויהי גבולם—חלקת וחלי ובטן ואכשף
26ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת
27ושב מזרח השמש בית דגן ופגע בזבלון ובגי יפתח אל צפונה בית העמק ונעיאל ויצא אל כבול משמאל
28ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה
29ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צר ושב הגבול חסה ויהיו (והיו) תצאתיו הימה מחבל אכזיבה
30ועמה ואפק ורחב  ערים עשרים ושתים וחצריהן
31זאת נחלת מטה בני אשר—למשפחתם  הערים האלה וחצריהן  {פ}

32לבני נפתלי יצא הגורל הששי—לבני נפתלי למשפחתם
33ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל—עד לקום ויהי תצאתיו הירדן
34ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש
35וערי מבצר—הצדים צר וחמת רקת וכנרת
36ואדמה והרמה וחצור
37וקדש ואדרעי ועין חצור
38ויראון ומגדל אל חרם ובית ענת ובית שמש  ערים תשע עשרה וחצריהן
39זאת נחלת מטה בני נפתלי—למשפחתם  הערים וחצריהן  {פ}

40למטה בני דן למשפחתם יצא הגורל השביעי
41ויהי גבול נחלתם—צרעה ואשתאול ועיר שמש
42ושעלבין ואילון ויתלה
43ואילון ותמנתה ועקרון
44ואלתקה וגבתון ובעלת
45ויהד ובני ברק וגת רמון
46ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו
47ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי חרב וירשו אותה וישבו בה ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם
48זאת נחלת מטה בני דן—למשפחתם  הערים האלה וחצריהן  {ס}

49ויכלו לנחל את הארץ לגבולתיה ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם
50על פי יהוה נתנו לו את העיר אשר שאל—את תמנת סרח בהר אפרים ויבנה את העיר וישב בה
51אלה הנחלת אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשלה לפני יהוה—פתח אהל מועד ויכלו מחלק את הארץ  {פ}

Copyright information for Alep