Joshua 2

1וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים חרש לאמר לכו ראו את הארץ ואת יריחו וילכו ויבאו בית אשה זונה ושמה רחב—וישכבו שמה
2ויאמר למלך יריחו לאמר  הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל—לחפר את הארץ
3וישלח מלך יריחו אל רחב לאמר  הוציאי האנשים הבאים אליך אשר באו לביתך—כי לחפר את כל הארץ באו
4ותקח האשה את שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אלי האנשים ולא ידעתי מאין המה
5ויהי השער לסגור בחשך והאנשים יצאו—לא ידעתי אנה הלכו האנשים רדפו מהר אחריהם כי תשיגום
6והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ הערכות לה על הגג
7והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות והשער סגרו—אחרי כאשר יצאו הרדפים אחריהם
8והמה טרם ישכבון והיא עלתה עליהם על הגג
9ותאמר אל האנשים—ידעתי כי נתן יהוה לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמגו כל ישבי הארץ מפניכם
10כי שמענו את אשר הוביש יהוה את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיחן ולעוג—אשר החרמתם אותם
11ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם  כי יהוה אלהיכם—הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת
12ועתה השבעו נא לי ביהוה כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת
13והחיתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחותי (אחיותי) ואת כל אשר להם והצלתם את נפשתינו ממות
14ויאמרו לה האנשים נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברנו זה והיה בתת יהוה לנו את הארץ ועשינו עמך חסד ואמת
15ותורדם בחבל בעד החלון  כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת
16ותאמר להם ההרה לכו פן יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שוב הרדפים ואחר תלכו לדרככם
17ויאמרו אליה האנשים  נקים אנחנו משבעתך הזה אשר השבעתנו
18הנה אנחנו באים בארץ את תקות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת כל בית אביך תאספי אליך הביתה
19והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו—ואנחנו נקים וכל אשר יהיה אתך בבית—דמו בראשנו אם יד תהיה בו
20ואם תגידי את דברנו זה—והיינו נקים משבעתך אשר השבעתנו
21ותאמר כדבריכם כן הוא ותשלחם וילכו ותקשר את תקות השני בחלון
22וילכו ויבאו ההרה וישבו שם שלשת ימים עד שבו הרדפים ויבקשו הרדפים בכל הדרך ולא מצאו
23וישבו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבאו אל יהושע בן נון ויספרו לו—את כל המצאות אותם
24ויאמרו אל יהושע כי נתן יהוה בידנו את כל הארץ וגם נמגו כל ישבי הארץ מפנינו  {ס}

Copyright information for Alep