Joshua 21

1ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל
2וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו  {פ}

3ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן
4ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל—ערים שלש עשרה  {ס}

5ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל—ערים עשר  {ס}

6ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל—ערים שלש עשרה  {ס}

7לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן—ערים שתים עשרה  {ס}

8ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל  {פ}

9ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון—את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם
10ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי  כי להם היה הגורל ראישנה
11ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון—בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה
12ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו  {ס}

13ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח—את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה
14ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה
15ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה
16ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה  ערים תשע—מאת שני השבטים האלה  {ס}

17וממטה בנימין את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה
18את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה  ערים ארבע
19כל ערי בני אהרן הכהנים—שלש עשרה ערים ומגרשיהן  {ס}

20ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים
21ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה—בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה
22ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס}

23וממטה דן—את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה
24את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה  ערים ארבע
25וממחצית מטה מנשה—את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה  ערים שתים
26כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים  {ס}

27ולבני גרשון ממשפחת הלוים—מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון (גולן) בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה  ערים שתים  {ס}

28וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה
29את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס}

30וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה
31את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס}

32וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה  ערים שלש
33כל ערי הגרשני למשפחתם—שלש עשרה עיר ומגרשיהן  {ס}

34ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים—מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה
35את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס}

36וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה
37את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה  כל ערים ארבע
38כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם—ערים שתים עשרה
39כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל—ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן
40תהיינה הערים האלה—עיר עיר ומגרשיה סביבתיה  כן לכל הערים האלה  {ס}

41ויתן יהוה לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה
42וינח יהוה להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל איביהם—את כל איביהם נתן יהוה בידם
43לא נפל דבר—מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל  הכל בא  {פ}

Copyright information for Alep