Joshua 23

1ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח יהוה לישראל מכל איביהם מסביב ויהושע זקן בא בימים
2ויקרא יהושע לכל ישראל—לזקניו ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויאמר אלהם—אני זקנתי באתי בימים
3ואתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה אלהיכם לכל הגוים האלה—מפניכם  כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם
4ראו הפלתי לכם את הגוים הנשארים האלה בנחלה—לשבטיכם  מן הירדן וכל הגוים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש
5ויהוה אלהיכם הוא יהדפם מפניכם והוריש אתם מלפניכם וירשתם את ארצם כאשר דבר יהוה אלהיכם לכם
6וחזקתם מאד—לשמר ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה  לבלתי סור ממנו ימין ושמאול
7לבלתי בא בגוים האלה הנשארים האלה אתכם ובשם אלהיהם לא תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו להם
8כי אם ביהוה אלהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה
9ויורש יהוה מפניכם גוים גדלים ועצומים ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה
10איש אחד מכם ירדף אלף  כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם
11ונשמרתם מאד לנפשתיכם לאהבה את יהוה אלהיכם
12כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים האלה אתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם
13ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם
14והנה אנכי הולך היום בדרך כל הארץ וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם—הכל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחד
15והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אלהיכם אליכם  כן יביא יהוה עליכם את כל הדבר הרע—עד השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם
16בעברכם את ברית יהוה אלהיכם אשר צוה אתכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם—וחרה אף יהוה בכם ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם  {פ}

Copyright information for Alep