Joshua 3

1וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים ויבאו עד הירדן—הוא וכל בני ישראל וילנו שם טרם יעברו
2ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה
3ויצוו את העם לאמר כראתכם את ארון ברית יהוה אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו—ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו
4אך רחוק יהיה ביניכם ובניו כאלפים אמה במדה  אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה—כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום  {פ}

5ויאמר יהושע אל העם התקדשו  כי מחר יעשה יהוה בקרבכם—נפלאות
6ויאמר יהושע אל הכהנים לאמר שאו את ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את ארון הברית וילכו לפני העם  {ס}

7ויאמר יהוה אל יהושע היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל  אשר ידעון כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך
8ואתה תצוה את הכהנים נשאי ארון הברית לאמר  כבאכם עד קצה מי הירדן בירדן תעמדו  {פ}

9ויאמר יהושע אל בני ישראל  גשו הנה—ושמעו את דברי יהוה אלהיכם
10ויאמר יהושע—בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החתי ואת החוי ואת הפרזי ואת הגרגשי והאמרי והיבוסי
11הנה ארון הברית אדון כל הארץ עבר לפניכם בירדן
12ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל—איש אחד איש אחד לשבט
13והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד
14ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את הירדן והכהנים נשאי הארון הברית—לפני העם
15וכבוא נשאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר
16ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד באדם (מאדם) העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו
17ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית יהוה בחרבה בתוך הירדן—הכן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבר את הירדן

Copyright information for Alep