Joshua 4

1ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן  {פ}

ויאמר יהוה אל יהושע לאמר
2קחו לכם מן העם שנים עשר אנשים—איש אחד איש אחד משבט
3וצוו אותם לאמר שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים הכין שתים עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה  {ס}

4ויקרא יהושע אל שנים העשר איש אשר הכין מבני ישראל—איש אחד איש אחד משבט
5ויאמר להם יהושע עברו לפני ארון יהוה אלהיכם אל תוך הירדן והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל
6למען תהיה זאת אות—בקרבכם  כי ישאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם
7ואמרתם להם אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית יהוה—בעברו בירדן נכרתו מי הירדן והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישראל—עד עולם
8ויעשו כן בני ישראל כאשר צוה יהושע וישאו שתי עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר יהוה אל יהושע למספר שבטי בני ישראל ויעברום עמם אל המלון וינחום שם
9ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן—תחת מצב רגלי הכהנים נשאי ארון הברית ויהיו שם עד היום הזה
10והכהנים נשאי הארון עמדים בתוך הירדן עד תם כל הדבר אשר צוה יהוה את יהושע לדבר אל העם ככל אשר צוה משה את יהושע וימהרו העם ויעברו
11ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבר ארון יהוה והכהנים לפני העם
12ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה חמשים לפני בני ישראל—כאשר דבר אליהם משה
13כארבעים אלף חלוצי הצבא—עברו לפני יהוה למלחמה אל ערבות יריחו  {ס}

14ביום ההוא גדל יהוה את יהושע בעיני כל ישראל ויראו אתו כאשר יראו את משה כל ימי חייו  {פ}

15ויאמר יהוה אל יהושע לאמר
16צוה את הכהנים נשאי ארון העדות ויעלו מן הירדן
17ויצו יהושע את הכהנים לאמר  עלו מן הירדן
18ויהי בעלות (כעלות) הכהנים נשאי ארון ברית יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישבו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו
19והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו
20ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן—הקים יהושע בגלגל
21ויאמר אל בני ישראל לאמר  אשר ישאלון בניכם מחר את אבותם לאמר מה האבנים האלה
22והודעתם את בניכם לאמר  ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה
23אשר הוביש יהוה אלהיכם את מי הירדן מפניכם—עד עברכם  כאשר עשה יהוה אלהיכם לים סוף אשר הוביש מפנינו עד עברנו
24למען דעת כל עמי הארץ את יד יהוה כי חזקה היא—למען יראתם את יהוה אלהיכם כל הימים  {פ}

Copyright information for Alep