Joshua 8

1ויאמר יהוה אל יהושע אל תירא ואל תחת—קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלה העי ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו
2ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה—רק שללה ובהמתה תבזו לכם שים לך ארב לעיר מאחריה
3ויקם יהושע וכל עם המלחמה לעלות העי ויבחר יהושע שלשים אלף איש גבורי החיל וישלחם לילה
4ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר מאחרי העיר—אל תרחיקו מן העיר מאד והייתם כלכם נכנים
5ואני וכל העם אשר אתי נקרב אל העיר והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם
6ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן העיר—כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם
7ואתם תקמו מהאורב והורשתם את העיר ונתנה יהוה אלהיכם בידכם
8והיה כתפשכם את העיר תציתו את העיר באש—כדבר יהוה תעשו ראו צויתי אתכם
9וישלחם יהושע וילכו אל המארב וישבו בין בית אל ובין העי מים לעי וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם
10וישכם יהושע בבקר ויפקד את העם ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם—העי
11וכל העם המלחמה אשר אתו עלו ויגשו ויבאו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי בינו ובין העי
12ויקח כחמשת אלפים איש וישם אותם ארב בין בית אל ובין העי—מים לעיר
13וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר ואת עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק
14ויהי כראות מלך העי וימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה הוא וכל עמו למועד—לפני הערבה והוא לא ידע כי ארב לו מאחרי העיר
15וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם וינסו דרך המדבר
16ויזעקו כל העם אשר בעיר (בעי) לרדף אחריהם וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן העיר
17ולא נשאר איש בעי ובית אל אשר לא יצאו אחרי ישראל ויעזבו את העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל  {פ}

18ויאמר יהוה אל יהושע נטה בכידון אשר בידך אל העי—כי בידך אתננה ויט יהושע בכידון אשר בידו אל העיר
19והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנטות ידו ויבאו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את העיר באש
20ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו והנה עלה עשן העיר השמימה ולא היה בהם ידים לנוס הנה והנה והעם הנס המדבר נהפך אל הרודף
21ויהושע וכל ישראל ראו כי לכד הארב את העיר וכי עלה עשן העיר וישבו ויכו את אנשי העי
22ואלה יצאו מן העיר לקראתם ויהיו לישראל בתוך אלה מזה ואלה מזה ויכו אותם עד בלתי השאיר לו שריד ופליט
23ואת מלך העי תפשו חי ויקרבו אתו אל יהושע
24ויהי ככלות ישראל להרג את כל ישבי העי בשדה במדבר אשר רדפום בו ויפלו כלם לפי חרב עד תמם וישבו כל ישראל העי ויכו אתה לפי חרב
25ויהי כל הנפלים ביום ההוא מאיש ועד אשה—שנים עשר אלף  כל אנשי העי
26ויהושע לא השיב ידו אשר נטה בכידון עד אשר החרים את כל ישבי העי
27רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל—כדבר יהוה אשר צוה את יהושע
28וישרף יהושע את העי וישימה תל עולם שממה עד היום הזה
29ואת מלך העי תלה על העץ עד עת הערב וכבוא השמש צוה יהושע וירידו את נבלתו מן העץ וישליכו אותה אל פתח שער העיר ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה  {פ}

30אז יבנה יהושע מזבח ליהוה אלהי ישראל בהר עיבל
31כאשר צוה משה עבד יהוה את בני ישראל ככתוב בספר תורת משה—מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהן ברזל ויעלו עליו עלות ליהוה ויזבחו שלמים
32ויכתב שם על האבנים—את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל
33וכל ישראל וזקניו ושטרים ושפטיו עמדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוים נשאי ארון ברית יהוה כגר כאזרח—חציו אל מול הר גרזים והחציו אל מול הר עיבל  כאשר צוה משה עבד יהוה לברך את העם ישראל—בראשנה
34ואחרי כן קרא את כל דברי התורה הברכה והקללה—ככל הכתוב בספר התורה
35לא היה דבר מכל אשר צוה משה—אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל והנשים והטף והגר ההלך בקרבם

Copyright information for Alep