Judges 17

1ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו
2ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח לך ואתי (ואת) אלית וגם אמרת באזני הנה הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה
3וישב את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל ומסכה ועתה אשיבנו לך
4וישב את הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל ומסכה ויהי בבית מיכיהו
5והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את יד אחד מבניו ויהי לו לכהן
6בימים ההם אין מלך בישראל  איש הישר בעיניו יעשה  {פ}

7ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם
8וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו
9ויאמר לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא
10ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה לי לאב ולכהן ואנכי אתן לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי
11ויואל הלוי לשבת את האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו
12וימלא מיכה את יד הלוי ויהי לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה
13ויאמר מיכה—עתה ידעתי כי ייטיב יהוה לי  כי היה לי הלוי לכהן  {פ}

Copyright information for Alep