Judges 2

1ויעל מלאך יהוה מן הגלגל אל הבכים  {פ}

 

ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבתיכם ואמר לא אפר בריתי אתכם לעולם
2ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת—מזבחותיהם תתצון ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם
3וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש
4ויהי כדבר מלאך יהוה את הדברים האלה אל כל בני ישראל וישאו העם את קולם ויבכו
5ויקראו שם המקום ההוא בכים ויזבחו שם ליהוה  {פ}

6וישלח יהושע את העם וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ
7ויעבדו העם את יהוה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושוע אשר ראו את כל מעשה יהוה הגדול אשר עשה לישראל
8וימת יהושע בן נון עבד יהוה בן מאה ועשר שנים
9ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר געש
10וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו ויקם דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את יהוה וגם את המעשה אשר עשה לישראל  {פ}

11ויעשו בני ישראל את הרע בעיני יהוה ויעבדו את הבעלים
12ויעזבו את יהוה אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעסו את יהוה
13ויעזבו את יהוה ויעבדו לבעל ולעשתרות
14ויחר אף יהוה בישראל ויתנם ביד שסים וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמד לפני אויביהם
15בכל אשר יצאו יד יהוה היתה בם לרעה כאשר דבר יהוה וכאשר נשבע יהוה להם ויצר להם מאד
16ויקם יהוה שפטים ויושיעום מיד שסיהם
17וגם אל שפטיהם לא שמעו—כי זנו אחרי אלהים אחרים וישתחוו להם  סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות יהוה—לא עשו כן
18וכי הקים יהוה להם שפטים והיה יהוה עם השפט והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט  כי ינחם יהוה מנאקתם מפני לחציהם ודחקיהם
19והיה במות השופט ישבו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם  לא הפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה
20ויחר אף יהוה בישראל ויאמר יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר צויתי את אבותם ולא שמעו לקולי
21גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגוים אשר עזב יהושע וימת
22למען נסות בם את ישראל  השמרים הם את דרך יהוה ללכת בם כאשר שמרו אבותם—אם לא
23וינח יהוה את הגוים האלה לבלתי הורישם מהר ולא נתנם ביד יהושע  {פ}

Copyright information for Alep