Judges 8

1ויאמרו אליו איש אפרים מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קראות לנו כי הלכת להלחם במדין ויריבון אתו בחזקה
2ויאמר אליהם מה עשיתי עתה ככם  הלא טוב עללות אפרים—מבציר אביעזר
3בידכם נתן אלהים את שרי מדין את ערב ואת זאב ומה יכלתי עשות ככם אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה
4ויבא גדעון הירדנה עבר הוא ושלש מאות האיש אשר אתו עיפים ורדפים
5ויאמר לאנשי סכות תנו נא ככרות לחם לעם אשר ברגלי  כי עיפים הם—ואנכי רדף אחרי זבח וצלמנע מלכי מדין
6ויאמר שרי סכות הכף זבח וצלמנע עתה בידך  כי נתן לצבאך לחם
7ויאמר גדעון—לכן בתת יהוה את זבח ואת צלמנע בידי  ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים
8ויעל משם פנואל וידבר אליהם כזאת ויענו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סכות
9ויאמר גם לאנשי פנואל לאמר  בשובי בשלום אתץ את המגדל הזה  {פ}

10וזבח וצלמנע בקרקר ומחניהם עמם כחמשת עשר אלף—כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנפלים מאה ועשרים אלף איש שלף חרב
11ויעל גדעון דרך השכוני באהלים מקדם לנבח ויגבהה ויך את המחנה והמחנה היה בטח
12וינסו זבח וצלמנע וירדף אחריהם וילכד את שני מלכי מדין את זבח ואת צלמנע וכל המחנה החריד
13וישב גדעון בן יואש מן המלחמה מלמעלה החרס
14וילכד נער מאנשי סכות וישאלהו ויכתב אליו את שרי סכות ואת זקניה—שבעים ושבעה איש
15ויבא אל אנשי סכות ויאמר הנה זבח וצלמנע  אשר חרפתם אותי לאמר הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי נתן לאנשיך היעפים לחם
16ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים וידע בהם את אנשי סכות
17ואת מגדל פנואל נתץ ויהרג את אנשי העיר
18ויאמר אל זבח ואל צלמנע איפה האנשים אשר הרגתם בתבור ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתאר בני המלך
19ויאמר אחי בני אמי הם חי יהוה לו החיתם אותם—לא הרגתי אתכם
20ויאמר ליתר בכורו קום הרג אותם ולא שלף הנער חרבו כי ירא כי עודנו נער
21ויאמר זבח וצלמנע קום אתה ופגע בנו—כי כאיש גבורתו ויקם גדעון ויהרג את זבח ואת צלמנע ויקח את השהרנים אשר בצוארי גמליהם  {פ}

22ויאמרו איש ישראל אל גדעון משל בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך  כי הושעתנו מיד מדין
23ויאמר אלהם גדעון לא אמשל אני בכם ולא ימשל בני בכם  יהוה ימשל בכם
24ויאמר אלהם גדעון אשאלה מכם שאלה ותנו לי איש נזם שללו  כי נזמי זהב להם כי ישמעאלים הם
25ויאמרו נתון נתן ויפרשו את השמלה וישליכו שמה איש נזם שללו
26ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב—לבד מן השהרנים והנטיפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדין ולבד מן הענקות אשר בצוארי גמליהם
27ויעש אותו גדעון לאפוד ויצג אותו בעירו בעפרה ויזנו כל ישראל אחריו שם ויהי לגדעון ולביתו למוקש
28ויכנע מדין לפני בני ישראל ולא יספו לשאת ראשם ותשקט הארץ ארבעים שנה בימי גדעון  {פ}

29וילך ירבעל בן יואש וישב בביתו
30ולגדעון היו שבעים בנים יצאי ירכו  כי נשים רבות היו לו
31ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן וישם את שמו אבימלך
32וימת גדעון בן יואש בשיבה טובה ויקבר בקבר יואש אביו בעפרה אבי העזרי  {פ}

33ויהי כאשר מת גדעון וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים וישימו להם בעל ברית לאלהים
34ולא זכרו בני ישראל את יהוה אלהיהם המציל אותם מיד כל איביהם מסביב
35ולא עשו חסד עם בית ירבעל גדעון  ככל הטובה—אשר עשה עם ישראל  {פ}

Copyright information for Alep