Judges 9

1וילך אבימלך בן ירבעל שכמה אל אחי אמו וידבר אליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמר
2דברו נא באזני כל בעלי שכם מה טוב לכם—המשל בכם שבעים איש כל בני ירבעל אם משל בכם איש אחד וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני
3וידברו אחי אמו עליו באזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה ויט לבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא
4ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית וישכר בהם אבימלך אנשים ריקים ופחזים וילכו אחריו
5ויבא בית אביו עפרתה ויהרג את אחיו בני ירבעל שבעים איש על אבן אחת ויותר יותם בן ירבעל הקטן—כי נחבא  {ס}

6ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מלוא וילכו וימליכו את אבימלך למלך—עם אלון מצב אשר בשכם
7ויגדו ליותם וילך ויעמד בראש הר גרזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלהים
8הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלוכה (מלכה) עלינו
9ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים
10ויאמרו העצים לתאנה  לכי את מלכי עלינו
11ותאמר להם התאנה החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים
12ויאמרו העצים לגפן  לכי את מלוכי (מלכי) עלינו
13ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים
14ויאמרו כל העצים אל האטד  לך אתה מלך עלינו
15ויאמר האטד אל העצים אם באמת אתם משחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי ואם אין—תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון
16ועתה אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך ואם טובה עשיתם עם ירבעל ועם ביתו ואם כגמול ידיו עשיתם לו
17אשר נלחם אבי עליכם וישלך את נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדין
18ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו שבעים איש על אבן אחת ותמליכו את אבימלך בן אמתו על בעלי שכם כי אחיכם הוא
19ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירבעל ועם ביתו היום הזה—שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם
20ואם אין—תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מלוא ותצא אש מבעלי שכם ומבית מלוא ותאכל את אבימלך
21וינס יותם ויברח וילך בארה וישב שם מפני אבימלך אחיו  {פ}

22וישר אבימלך על ישראל שלש שנים
23וישלח אלהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם ויבגדו בעלי שכם באבימלך
24לבוא חמס שבעים בני ירבעל ודמם לשום על אבימלך אחיהם אשר הרג אותם ועל בעלי שכם אשר חזקו את ידיו להרג את אחיו
25וישימו לו בעלי שכם מארבים על ראשי ההרים ויגזלו את כל אשר יעבר עליהם בדרך ויגד לאבימלך  {פ}

26ויבא געל בן עבד ואחיו ויעברו בשכם ויבטחו בו בעלי שכם
27ויצאו השדה ויבצרו את כרמיהם וידרכו ויעשו הלולים ויבאו בית אלהיהם ויאכלו וישתו ויקללו את אבימלך
28ויאמר געל בן עבד מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו—הלא בן ירבעל וזבל פקידו עבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו
29ומי יתן את העם הזה בידי ואסירה את אבימלך ויאמר לאבימלך רבה צבאך וצאה
30וישמע זבל שר העיר את דברי געל בן עבד ויחר אפו
31וישלח מלאכים אל אבימלך בתרמה לאמר  הנה געל בן עבד ואחיו באים שכמה והנם צרים את העיר עליך
32ועתה קום לילה אתה והעם אשר אתך וארב בשדה
33והיה בבקר כזרח השמש תשכים ופשטת על העיר והנה הוא והעם אשר אתו יצאים אליך ועשית לו כאשר תמצא ידך
34ויקם אבימלך וכל העם אשר עמו לילה ויארבו על שכם ארבעה ראשים
35ויצא געל בן עבד ויעמד פתח שער העיר ויקם אבימלך והעם אשר אתו מן המארב
36וירא געל את העם ויאמר אל זבל הנה עם יורד מראשי ההרים ויאמר אליו זבל את צל ההרים אתה ראה כאנשים
37ויסף עוד געל לדבר ויאמר הנה עם יורדים מעם טבור הארץ וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים
38ויאמר אליו זבל איה אפוא פיך אשר תאמר מי אבימלך כי נעבדנו  הלא זה העם אשר מאסתה בו צא נא עתה והלחם בו
39ויצא געל לפני בעלי שכם וילחם באבימלך
40וירדפהו אבימלך וינס מפניו ויפלו חללים רבים עד פתח השער
41וישב אבימלך בארומה ויגרש זבל את געל ואת אחיו משבת בשכם  {ס}

42ויהי ממחרת ויצא העם השדה ויגדו לאבימלך
43ויקח את העם ויחצם לשלשה ראשים ויארב בשדה וירא והנה העם יצא מן העיר ויקם עליהם ויכם
44ואבימלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה—ויכום
45ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא וילכד את העיר ואת העם אשר בה הרג ויתץ את העיר ויזרעה מלח  {פ}

46וישמעו כל בעלי מגדל שכם ויבאו אל צריח בית אל ברית
47ויגד לאבימלך  כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם
48ויעל אבימלך הר צלמון הוא וכל העם אשר אתו ויקח אבימלך את הקרדמות בידו ויכרת שוכת עצים וישאה וישם על שכמו ויאמר אל העם אשר עמו מה ראיתם עשיתי—מהרו עשו כמוני
49ויכרתו גם כל העם איש שוכה וילכו אחרי אבימלך וישימו על הצריח ויציתו עליהם את הצריח באש וימתו גם כל אנשי מגדל שכם כאלף—איש ואשה  {פ}

50וילך אבימלך אל תבץ ויחן בתבץ וילכדה
51ומגדל עז היה בתוך העיר וינסו שמה כל האנשים והנשים וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם ויעלו על גג המגדל
52ויבא אבימלך עד המגדל וילחם בו ויגש עד פתח המגדל לשרפו באש
53ותשלך אשה אחת פלח רכב—על ראש אבימלך ותרץ את גלגלתו
54ויקרא מהרה אל הנער נשא כליו ויאמר לו שלף חרבך ומותתני—פן יאמרו לי אשה הרגתהו וידקרהו נערו וימת
55ויראו איש ישראל כי מת אבימלך וילכו איש למקמו
56וישב אלהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרג את שבעים אחיו
57ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלהים בראשם ותבא אליהם קללת יותם בן ירבעל  {פ}

Copyright information for Alep