Lamentations 2

1איכה יעיב באפו אדני את בת ציון—השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו  {ס}
2בלע אדני לא (ולא) חמל את כל נאות יעקב—הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה  {ס}
3גדע בחרי אף כל קרן ישראל—השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב  {ס}
4דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו  {ס}
5היה אדני כאויב בלע ישראל—בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה  {ס}
6ויחמס כגן שכו שחת מעדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן  {ס}
7זנח אדני מזבחו נאר מקדשו—הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד  {ס}
8חשב יהוה להשחית חומת בת ציון—נטה קו לא השיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו  {ס}
9טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה—גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה  {ס}
10ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון—העלו עפר על ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם  {ס}
11כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי—נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי  בעטף עולל ויונק ברחבות קריה  {ס}
12לאמתם יאמרו איה דגן ויין  בהתעטפם כחלל ברחבות עיר—בהשתפך נפשם אל חיק אמתם  {ס}
13מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלם—מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון  כי גדול כים שברך מי ירפא לך  {ס}
14נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך להשיב שביתך (שבותך) ויחזו לך משאות שוא ומדוחים  {ס}
15ספקו עליך כפים כל עברי דרך—שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם  הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי—משוש לכל הארץ  {ס}
16פצו עליך פיהם כל איביך—שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו  {ס}
17עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם—הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך  {ס}
18צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה—אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך  {ס}
19קומי רני בליל (בלילה) לראש אשמרות—שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך—העטופים ברעב בראש כל חוצות  {ס}
20ראה יהוה והביטה למי עוללת כה  אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא  {ס}
21שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת  {ס}
22תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף יהוה פליט ושריד  אשר טפחתי ורביתי איבי כלם  {פ}

Copyright information for Alep