Lamentations 3

1אני הגבר ראה עני בשבט עברתו
2אותי נהג וילך חשך ולא אור
3אך בי ישב יהפך ידו כל היום  {ס}

4בלה בשרי ועורי שבר עצמותי
5בנה עלי ויקף ראש ותלאה
6במחשכים הושיבני כמתי עולם  {ס}

7גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי
8גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי
9גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה  {ס}

10דב ארב הוא לי אריה (ארי) במסתרים
11דרכי סורר ויפשחני שמני שמם
12דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ  {ס}

13הביא בכליתי בני אשפתו
14הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום
15השביעני במרורים הרוני לענה  {ס}

16ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר
17ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה
18ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה  {ס}

19זכר עניי ומרודי לענה וראש
20זכור תזכור ותשיח (ותשוח) עלי נפשי
21זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל  {ס}

22חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו
23חדשים לבקרים רבה אמונתך
24חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו  {ס}

25טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו
26טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה
27טוב לגבר כי ישא על בנעוריו  {ס}

28ישב בדד וידם כי נטל עליו
29יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה
30יתן למכהו לחי ישבע בחרפה  {ס}

31כי לא יזנח לעולם אדני
32כי אם הוגה ורחם כרב חסדיו
33כי לא ענה מלבו ויגה בני איש  {ס}

34לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ
35להטות משפט גבר נגד פני עליון
36לעות אדם בריבו אדני לא ראה  {ס}

37מי זה אמר ותהי אדני לא צוה
38מפי עליון לא תצא הרעות והטוב
39מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו  {ס}

40נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה
41נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים
42נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת  {ס}

43סכותה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת
44סכותה בענן לך מעבור תפלה
45סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים  {ס}

46פצו עלינו פיהם כל איבינו
47פחד ופחת היה לנו השאת והשבר
48פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי  {ס}

49עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות
50עד ישקיף וירא יהוה משמים
51עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי  {ס}

52צוד צדוני כצפור איבי חנם
53צמתו בבור חיי וידו אבן בי
54צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי  {ס}

55קראתי שמך יהוה מבור תחתיות
56קולי שמעת  אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי
57קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא  {ס}

58רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי
59ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי
60ראיתה כל נקמתם—כל מחשבתם לי  {ס}

61שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי
62שפתי קמי והגיונם עלי כל היום
63שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם  {ס}

64תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם
65תתן להם מגנת לב תאלתך להם
66תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה  {פ}

Copyright information for Alep