Lamentations 3

אני הגבר ראה עני בשבט עברתו
אותי נהג וילך חשך ולא אור
אך בי ישב יהפך ידו כל היום  {ס}

בלה בשרי ועורי שבר עצמותי
בנה עלי ויקף ראש ותלאה
במחשכים הושיבני כמתי עולם  {ס}

גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי
גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי
גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה  {ס}

10 דב ארב הוא לי אריה (ארי) במסתרים
11 דרכי סורר ויפשחני שמני שמם
12 דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ  {ס}

13 הביא בכליתי בני אשפתו
14 הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום
15 השביעני במרורים הרוני לענה  {ס}

16 ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר
17 ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה
18 ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה  {ס}

19 זכר עניי ומרודי לענה וראש
20 זכור תזכור ותשיח (ותשוח) עלי נפשי
21 זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל  {ס}

22 חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו
23 חדשים לבקרים רבה אמונתך
24 חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו  {ס}

25 טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו
26 טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה
27 טוב לגבר כי ישא על בנעוריו  {ס}

28 ישב בדד וידם כי נטל עליו
29 יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה
30 יתן למכהו לחי ישבע בחרפה  {ס}

31 כי לא יזנח לעולם אדני
32 כי אם הוגה ורחם כרב חסדיו
33 כי לא ענה מלבו ויגה בני איש  {ס}

34 לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ
35 להטות משפט גבר נגד פני עליון
36 לעות אדם בריבו אדני לא ראה  {ס}

37 מי זה אמר ותהי אדני לא צוה
38 מפי עליון לא תצא הרעות והטוב
39 מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו  {ס}

40 נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה
41 נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים
42 נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת  {ס}

43 סכותה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת
44 סכותה בענן לך מעבור תפלה
45 סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים  {ס}

46 פצו עלינו פיהם כל איבינו
47 פחד ופחת היה לנו השאת והשבר
48 פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי  {ס}

49 עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות
50 עד ישקיף וירא יהוה משמים
51 עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי  {ס}

52 צוד צדוני כצפור איבי חנם
53 צמתו בבור חיי וידו אבן בי
54 צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי  {ס}

55 קראתי שמך יהוה מבור תחתיות
56 קולי שמעת  אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי
57 קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא  {ס}

58 רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי
59 ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי
60 ראיתה כל נקמתם—כל מחשבתם לי  {ס}

61 שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי
62 שפתי קמי והגיונם עלי כל היום
63 שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם  {ס}

64 תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם
65 תתן להם מגנת לב תאלתך להם
66 תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה  {פ}

Copyright information for Alep