Leviticus 1

1ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה—מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם
3אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה
4וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו
5ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד
6והפשיט את העלה ונתח אתה לנתחיה
7ונתנו בני אהרן הכהן אש—על המזבח וערכו עצים על האש
8וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר—על העצים אשר על האש אשר על המזבח
9וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליהוה  {ס}

10ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים או מן העזים לעלה—זכר תמים יקריבנו
11ושחט אתו על ירך המזבח צפנה—לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח—סביב
12ונתח אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח
13והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה—עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה  {פ}

14ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה  והקריב מן התרים או מן בני היונה—את קרבנו
15והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח
16והסיר את מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה—אל מקום הדשן
17ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש  עלה הוא אשה ריח ניחח—ליהוה  {ס}

Copyright information for Alep