Leviticus 10

1ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה—אשר לא צוה אתם
2ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה
3ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן
4ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקדש אל מחוץ למחנה
5ויקרבו וישאם בכתנתם אל מחוץ למחנה—כאשר דבר משה
6ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו ועל כל העדה יקצף ואחיכם כל בית ישראל—יבכו את השרפה אשר שרף יהוה
7ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמתו—כי שמן משחת יהוה עליכם ויעשו כדבר משה  {פ}

8וידבר יהוה אל אהרן לאמר
9יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד—ולא תמתו  חקת עולם לדרתיכם
10ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור
11ולהורת את בני ישראל—את כל החקים אשר דבר יהוה אליהם ביד משה  {פ}

12וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו את המנחה הנותרת מאשי יהוה ואכלוה מצות אצל המזבח  כי קדש קדשים הוא
13ואכלתם אתה במקום קדוש כי חקך וחק בניך הוא מאשי יהוה  כי כן צויתי
14ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור—אתה ובניך ובנתיך אתך  כי חקך וחק בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל
15שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהוה והיה לך ולבניך אתך לחק עולם כאשר צוה יהוה
16ואת שעיר החטאת דרש דרש משה—והנה שרף ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרם לאמר
17מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש—כי קדש קדשים הוא ואתה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה
18הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה אכול תאכלו אתה בקדש כאשר צויתי
19וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה
20וישמע משה וייטב בעיניו  {פ}

Copyright information for Alep