Leviticus 12

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר—וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא
וביום השמיני ימול בשר ערלתו
ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא עד מלאת ימי טהרה
ואם נקבה תלד וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה
ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת—אל פתח אהל מועד אל הכהן
והקריבו לפני יהוה וכפר עליה וטהרה ממקר דמיה  זאת תורת הילדת לזכר או לנקבה
ואם לא תמצא ידה די שה—ולקחה שתי תרים או שני בני יונה אחד לעלה ואחד לחטאת וכפר עליה הכהן וטהרה  {פ}

Copyright information for Alep