Leviticus 12

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר—וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא
3וביום השמיני ימול בשר ערלתו
4ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא עד מלאת ימי טהרה
5ואם נקבה תלד וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה
6ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת—אל פתח אהל מועד אל הכהן
7והקריבו לפני יהוה וכפר עליה וטהרה ממקר דמיה  זאת תורת הילדת לזכר או לנקבה
8ואם לא תמצא ידה די שה—ולקחה שתי תרים או שני בני יונה אחד לעלה ואחד לחטאת וכפר עליה הכהן וטהרה  {פ}

Copyright information for Alep