Leviticus 14

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו  והובא אל הכהן
3ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע
4וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב
5וצוה הכהן ושחט את הצפור האחת—אל כלי חרש על מים חיים
6את הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השחטה על המים החיים
7והזה על המטהר מן הצרעת—שבע פעמים וטהרו ושלח את הצפר החיה על פני השדה
8וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים
9והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים—וטהר
10וביום השמיני יקח שני כבשים תמימם וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן
11והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר—ואתם  לפני יהוה פתח אהל מועד
12ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אתו לאשם—ואת לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה
13ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העלה—במקום הקדש  כי כחטאת האשם הוא לכהן—קדש קדשים הוא
14ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית
15ולקח הכהן מלג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית
16וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני יהוה
17ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית—על דם האשם
18והנותר בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה
19ועשה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישחט את העלה
20והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר  {ס}

21ואם דל הוא ואין ידו משגת—ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה—ולג שמן
22ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עלה
23והביא אתם ביום השמיני לטהרתו—אל הכהן  אל פתח אהל מועד לפני יהוה
24ולקח הכהן את כבש האשם ואת לג השמן והניף אתם הכהן תנופה לפני יהוה
25ושחט את כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית
26ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן השמאלית
27והזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית—שבע פעמים לפני יהוה
28ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית—על מקום דם האשם
29והנותר מן השמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר—לכפר עליו לפני יהוה
30ועשה את האחד מן התרים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו
31את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה—על המנחה וכפר הכהן על המטהר לפני יהוה
32זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו  {פ}

33וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
34כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם
35ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר  כנגע נראה לי בבית
36וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית
37וראה את הנגע והנה הנגע בקירת הבית שקערורת ירקרקת או אדמדמת ומראיהן שפל מן הקיר
38ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים
39ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירת הבית
40וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
41ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
42ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקח וטח את הבית
43ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחר חלץ את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטוח
44ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע בבית—צרעת ממארת הוא בבית טמא הוא
45ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
46והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו—יטמא עד הערב
47והשכב בבית יכבס את בגדיו והאכל בבית יכבס את בגדיו
48ואם בא יבא הכהן וראה והנה לא פשה הנגע בבית אחרי הטח את הבית—וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע
49ולקח לחטא את הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזב
50ושחט את הצפר האחת אל כלי חרש על מים חיים
51ולקח את עץ הארז ואת האזב ואת שני התולעת ואת הצפר החיה וטבל אתם בדם הצפר השחוטה ובמים החיים והזה אל הבית שבע פעמים
52וחטא את הבית—בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב—ובשני התולעת
53ושלח את הצפר החיה אל מחוץ לעיר—אל פני השדה וכפר על הבית וטהר
54זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק
55ולצרעת הבגד ולבית
56ולשאת ולספחת ולבהרת
57להורת ביום הטמא וביום הטהר זאת תורת הצרעת  {פ}

Copyright information for Alep