Leviticus 15

1וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
2דברו אל בני ישראל ואמרתם אלהם  איש איש כי יהיה זב מבשרו—זובו טמא הוא
3וזאת תהיה טמאתו בזובו  רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו—טמאתו הוא
4כל המשכב אשר ישכב עליו הזב—יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא
5ואיש אשר יגע במשכבו—יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
6והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב—יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
7והנגע בבשר הזב—יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
8וכי ירק הזב בטהור—וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
9וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב—יטמא
10וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו—יטמא עד הערב והנושא אותם—יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
11וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים—וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
12וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר וכל כלי עץ—ישטף במים
13וכי יטהר הזב מזובו—וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר
14וביום השמיני יקח לו שתי תרים או שני בני יונה ובא לפני יהוה אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן
15ועשה אתם הכהן—אחד חטאת והאחד עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו  {ס}

16ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע—ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב
17וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע—וכבס במים וטמא עד הערב
18ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת זרע—ורחצו במים וטמאו עד הערב  {פ}

19ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה—שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה יטמא עד הערב
20וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא
21וכל הנגע במשכבה—יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
22וכל הנגע—בכל כלי אשר תשב עליו  יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
23ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר הוא ישבת עליו—בנגעו בו  יטמא עד הערב
24ואם שכב ישכב איש אתה ותהי נדתה עליו—וטמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא  {ס}

25ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה  כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה—טמאה הוא
26כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה—כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו—טמא יהיה כטמאת נדתה
27וכל הנוגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
28ואם טהרה מזובה—וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר
29וביום השמיני תקח לה שתי תרים או שני בני יונה והביאה אותם אל הכהן אל פתח אהל מועד
30ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני יהוה מזוב טמאתה
31והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם
32זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה
33והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה  {פ}

Copyright information for Alep