Leviticus 16

1וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן—בקרבתם לפני יהוה וימתו
2ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת—אל פני הכפרת אשר על הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת
3בזאת יבא אהרן אל הקדש  בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה
4כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם
5ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה
6והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו
7ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד
8ונתן אהרן על שני השעירם גרלות—גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל
9והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת
10והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו—לשלח אתו לעזאזל המדברה
11והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו
12ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת
13ונתן את הקטרת על האש לפני יהוה וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות—ולא ימות
14ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע פעמים מן הדם—באצבעו
15ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על הכפרת ולפני הכפרת
16וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם
17וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש—עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל
18ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה—וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב
19והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל
20וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי
21וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה
22ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר
23ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל הקדש והניחם שם
24ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עלתו ואת עלת העם וכפר בעדו ובעד העם
25ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה
26והמשלח את השעיר לעזאזל—יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה
27ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש—יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את ערתם ואת בשרם ואת פרשם
28והשרף אתם—יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה
29והיתה לכם לחקת עולם  בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו—האזרח והגר הגר בתוככם
30כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם  מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו
31שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם—חקת עולם
32וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש
33וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר
34והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם—אחת בשנה ויעש כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

Copyright information for Alep