Leviticus 18

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  אני יהוה אלהיכם
3כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו
4את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם  אני יהוה אלהיכם
5ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם  אני יהוה  {ס}

6איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה  אני יהוה  {ס}

7ערות אביך וערות אמך לא תגלה  אמך הוא לא תגלה ערותה  {ס}

8ערות אשת אביך לא תגלה  ערות אביך הוא  {ס}

9ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ—לא תגלה ערותן  {ס}

10ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן  כי ערותך הנה  {ס}

11ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא—לא תגלה ערותה  {ס}

12ערות אחות אביך לא תגלה  שאר אביך הוא  {ס}

13ערות אחות אמך לא תגלה  כי שאר אמך הוא  {ס}

14ערות אחי אביך לא תגלה  אל אשתו לא תקרב דדתך הוא  {ס}

15ערות כלתך לא תגלה  אשת בנך הוא לא תגלה ערותה  {ס}

16ערות אשת אחיך לא תגלה  ערות אחיך הוא  {ס}

17ערות אשה ובתה לא תגלה  את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה—שארה הנה זמה הוא
18ואשה אל אחתה לא תקח  לצרר לגלות ערותה עליה—בחייה
19ואל אשה בנדת טמאתה—לא תקרב לגלות ערותה
20ואל אשת עמיתך—לא תתן שכבתך לזרע  לטמאה בה
21ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה
22ואת זכר—לא תשכב משכבי אשה  תועבה הוא
23ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה—תבל הוא
24אל תטמאו בכל אלה  כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם
25ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה
26ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה  האזרח והגר הגר בתוככם
27כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ
28ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם
29כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה—ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם
30ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם  אני יהוה אלהיכם  {פ}

Copyright information for Alep