Leviticus 19

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם—קדשים תהיו  כי קדוש אני יהוה אלהיכם
3איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו  אני יהוה אלהיכם
4אל תפנו אל האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם  אני יהוה אלהיכם
5וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה—לרצנכם תזבחהו
6ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף
7ואם האכל יאכל ביום השלישי—פגול הוא לא ירצה
8ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
9ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט
10וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט  לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם
11לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו
12ולא תשבעו בשמי לשקר  וחללת את שם אלהיך אני יהוה
13לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך—עד בקר
14לא תקלל חרש—ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה
15לא תעשו עול במשפט—לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול  בצדק תשפט עמיתך
16לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך  אני יהוה
17לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא
18לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך  אני יהוה
19את חקתי תשמרו—בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך
20ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה—בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה
21והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד—איל אשם
22וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא  {פ}

23וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל—וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים—לא יאכל
24ובשנה הרביעת יהיה כל פריו—קדש הלולים ליהוה
25ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו  אני יהוה אלהיכם
26לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו
27לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך
28ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם  אני יהוה
29אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה
30את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו  אני יהוה
31אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם  אני יהוה אלהיכם
32מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה  {ס}

33וכי יגור אתך גר בארצכם—לא תונו אתו
34כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך—כי גרים הייתם בארץ מצרים  אני יהוה אלהיכם
35לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה
36מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק—יהיה לכם  אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים
37ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם  אני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep