Leviticus 20

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן
3ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו  כי מזרעו נתן למלך—למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי
4ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למלך—לבלתי המית אתו
5ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כל הזנים אחריו לזנות אחרי המלך—מקרב עמם
6והנפש אשר תפנה אל האבת ואל הידענים לזנת אחריהם—ונתתי את פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו
7והתקדשתם—והייתם קדשים  כי אני יהוה אלהיכם
8ושמרתם את חקתי ועשיתם אתם  אני יהוה מקדשכם
9כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו—מות יומת  אביו ואמו קלל דמיו בו
10ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו—מות יומת הנאף והנאפת
11ואיש אשר ישכב את אשת אביו—ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם
12ואיש אשר ישכב את כלתו—מות יומתו שניהם  תבל עשו דמיהם בם
13ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה—תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם
14ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה—זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם
15ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה—מות יומת ואת הבהמה תהרגו
16ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה—והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם
17ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא—ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא
18ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקרה הערה והוא גלתה את מקור דמיה—ונכרתו שניהם מקרב עמם
19וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה  כי את שארו הערה עונם ישאו
20ואיש אשר ישכב את דדתו—ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו
21ואיש אשר יקח את אשת אחיו—נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו
22ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה
23ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם  כי את כל אלה עשו ואקץ בם
24ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש  אני יהוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים
25והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא
26והייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן העמים להיות לי
27ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעני—מות יומתו באבן ירגמו אתם דמיהם בם  {פ}

Copyright information for Alep