Leviticus 22

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי—אשר הם מקדשים לי אני יהוה
3אמר אלהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו  ונכרתה הנפש ההוא מלפני—אני יהוה
4איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב—בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע
5או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו
6נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים
7ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא
8נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה  אני יהוה
9ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו  אני יהוה מקדשם
10וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש
11וכהן כי יקנה נפש קנין כספו—הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו
12ובת כהן—כי תהיה לאיש זר  הוא בתרומת הקדשים לא תאכל
13ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה—ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו
14ואיש כי יאכל קדש בשגגה—ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את הקדש
15ולא יחללו את קדשי בני ישראל—את אשר ירימו ליהוה
16והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם  כי אני יהוה מקדשם  {פ}

17וידבר יהוה אל משה לאמר
18דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם  איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו ליהוה לעלה
19לרצנכם  תמים זכר—בבקר בכשבים ובעזים
20כל אשר בו מום לא תקריבו  כי לא לרצון יהיה לכם
21ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או לנדבה בבקר או בצאן—תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו
22עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת—לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח—ליהוה
23ושור ושה שרוע וקלוט—נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה
24ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו
25ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם—מכל אלה  כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם  {ס}

26וידבר יהוה אל משה לאמר
27שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה
28ושור או שה—אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד
29וכי תזבחו זבח תודה ליהוה—לרצנכם תזבחו
30ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר  אני יהוה
31ושמרתם מצותי ועשיתם אתם  אני יהוה
32ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל  אני יהוה מקדשכם
33המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים  אני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep