Leviticus 23

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש—אלה הם מועדי
3ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו  שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם  {פ}

4אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם
5בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש—בין הערבים  פסח ליהוה
6ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה  שבעת ימים מצות תאכלו
7ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
8והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו  {פ}

9וידבר יהוה אל משה לאמר
10דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה—והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן
11והניף את העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן
12ועשיתם ביום הניפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה ליהוה
13ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה—ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין
14ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה—עד הביאכם את קרבן אלהיכם  חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם  {ס}

15וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה  שבע שבתות תמימת תהיינה
16עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה
17ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים—סלת תהיינה חמץ תאפינה  בכורים ליהוה
18והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימם בני שנה ופר בן בקר אחד ואילם שנים  יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח ניחח ליהוה
19ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים
20והניף הכהן אתם על לחם הבכרים תנופה לפני יהוה על שני כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן
21וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם—כל מלאכת עבדה לא תעשו  חקת עולם בכל מושבתיכם לדרתיכם
22ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם  {פ}

23וידבר יהוה אל משה לאמר
24דבר אל בני ישראל לאמר  בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון—זכרון תרועה מקרא קדש
25כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה  {ס}

26וידבר יהוה אל משה לאמר
27אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה
28וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה  כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם
29כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה—ונכרתה מעמיה
30וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה—והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה
31כל מלאכה לא תעשו  חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם
32שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב—מערב עד ערב תשבתו שבתכם  {פ}

33וידבר יהוה אל משה לאמר
34דבר אל בני ישראל לאמר  בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה
35ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
36שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא—כל מלאכת עבדה לא תעשו
37אלה מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש  להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים—דבר יום ביומו
38מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבתיכם אשר תתנו ליהוה
39אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון
40ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם—שבעת ימים
41וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה  חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו
42בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת
43למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים  אני יהוה אלהיכם
44וידבר משה את מעדי יהוה אל בני ישראל  {פ}

Copyright information for Alep