Leviticus 24

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית—למאור  להעלת נר תמיד
3מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה—תמיד  חקת עולם לדרתיכם
4על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד  {פ}

5ולקחת סלת—ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת
6ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה
7ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה
8ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה—תמיד  מאת בני ישראל ברית עולם
9והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש  כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה—חק עולם  {ס}

10ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי
11ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן
12ויניחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה  {פ}

13וידבר יהוה אל משה לאמר
14הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה
15ואל בני ישראל תדבר לאמר  איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו
16ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה  כגר כאזרח—בנקבו שם יומת
17ואיש כי יכה כל נפש אדם—מות יומת
18ומכה נפש בהמה ישלמנה—נפש תחת נפש
19ואיש כי יתן מום בעמיתו—כאשר עשה כן יעשה לו
20שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן—כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו
21ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת
22משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה  כי אני יהוה אלהיכם
23וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

Copyright information for Alep